Dubbadhu Finfinnee!!!

Dubbadhu Finfinnee!
Nuti maal si goone
Maaluma yakkine
Maalis balleesinee
Kan ati ormaaf tolte
Nutti diina taate

Dubbadhu Finfinnee!
Maaliif bakka dhabne
Sirratti uumamnee?
Lafa keenyaraatii
Maaliif arii’amne?
Maali badiin keenya
Finfinnee nutti himi
Sumarraa dhageenya

Dubbadhu Finfinnee!
Maalumaaf callista
Hadhuura Oromoota
Ta’uukee ni beetta
Dhugaa ifa jiru
Maalumaaf dhoksita?

Nuti ilmaan oromoo
Sirrattihinoomishnee?
Xaafii fi qamadii
Garbuu fi matjaboo
Baaqelaa fi atara
Shumburaa fi missira
Gootaraa hingalchinee?

Moo,
Sirratti dhalannee
Sirratti guddannee,
Ijoollee horannee
Ilma fuusifannee,
Durba heerumsiisnee,
Sirratti hinduloomnee?

Moo,
Buttaa qallee
luba baafnee
Caffee teenyee
seera hin tumne?
Margaa jiidhaa qabnee
Hora keetti yaanee
Itti hin irreeffannee?
Tulluu keetti olbaanee
Nu milkeessi jennee
Waaqa hin kadhannee?
Moo,
Sirratti dhiichisnee
Sirratti hin sirbinee?
Fira du’aan dhabne
afaan keenyaan boonyee
Sirratti hin awwaalannee?

Moo,
Dildila dhaabbannee Caffee gadin laallee
Tulluu Daalattirratti Oromoon gullallee
Walgahi hin teenyee
Gafarsatti ol yaanee qoraan hin cabsannee?
Hora keetti loon yaasnee bishaan hin obaasnee?
Hurufa boombiirratti jabbiilee hintiksinee?

Nuti himi Finfinnee nu maal si yakkine
Ilmaan Oromtichaa sirratti uumamne
Maaliif bakka dhabne?

Ati halagaaf malee Oromoof hin tane
Guddatus dagaagdus homaa nu fayyanne
Qabeenya sirratti horachuu hin dandeenye
Siyaasa keessatti bakka hin arganne
Afaan Oromootiin ilmaan barsiifachuuf
Sirratti mirga dhabne
Aadaaf seenaa keenya sirratti hin guddisne
duudhaa keenya gannee
Kan warra halagaa hordofuuf dirqamne
Sirratti Finfinnee maaliif bakka dhabne
Halagaa gadtaanee akka baqataatti
Maaliif ilaalamne?

Yaa Finfinnee tiyyaa
Silaa qaanii hin beektu
Maqaa misoomaatiin kunoo jettte jettee
Magaalota keenya kan olla kee jiran
nurraatii fudhachuuf karoora baafatte
Garuu,
Uummata Oromoo maalumaaf jibbite?
Qabeenyasaa guddaa lafasaarra kaastee
Gadadoof hiyyumaaf maaliif isa laatte?
Maaloo sin gaafadhaa badiin keenya kami
Deebii yoo qabatte Finfinnee nutti himi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s