Hojiin Obbo Baqqalaa Garbaa Hogabrruu Oromoo Keessatti Bakka Gudaa Qaba

Obbo Baqqalaa Garbaa, Itti Aanaa Dura Taa’aa Kongirasii Federaalistii Oromoo (KFO) kan ta’an, gidduu kana kitaaba Maartiin Luuter Xiqqaa Ka ta’e “I have a Dream” jedhu gara Afaan Oromootti hiikaniI gabaarraa oolchaniiruu. Maqaan kitaaba kanaa ‘ Mula’atan Qaba’ kan jedhudha. Hojjiin Obbo Baqqalaan hojjetan kun hogabrruu Oromoo keessatti bakka guddaa kan qabudha.

Barreefamoonni/kitaabonni afaan biraatiin barreeffaman gara Afaan Oromootti jijjiranii dubbistootaaf dhiyeessuun haga kan barame miti. Kitaabota afaan biraatiin barreeffaman gara Afaan Oromootti jijjiiruun/deebisuun, uummanni Oromoo beekumsa, muuxannoo fi odeeffannoo akka argatuufi jireenyaa akkasumas qabsoo gochaa jiru keessatti hedduu isa gargaara jedheen amana.

Hojii Obbo Baqqalaa Garbaa hojjetan Oromoota Kitaabota afaan biraatiin barreeffama (keessumaa kanneen Ingilifaan barreeffaman) Afaan Oromootti hiikuu/jiijjiiruu barbaadaniif fakkeenya guddaadha. Hojii Obbo Baqalaa hojjetanirraa wanti barachuu dandeenyu qabsoon Oromoo kalatti hundaan ta’u akka qabudha.

Hundi keenya akka beeknutti, Obbo Baqqalaa Garbaa, namoota qabsoo Oromoon gochaa jiru keessatti adda durummaan nama aarsaa guddaa kaffalaa jiranidha. Mootummaan biyya bulchaa jiru garuu, ati miseensa Adda Bilisumma Oromoo(ABO) ti kana malees warra Amnesty International wajjin walqunnamtee odeefannoo soba laateefiitta jechuudhaan mana hiidhaatti isaan darbate. Obbo Baqqalaan waggoota afurii oliif mana hidhaa ADWUI keessatti erga dararamaa turanii booda ji’a jaha dura gad lakkifamuu isaanii kan yaadanudha. Hidhamuuf kan dirqaman, yakka raawwatanii osoo hintaane, mirga Oromoo kabchiisuuf waan qabsoo godhaniifi qofa.

Haata’u malee, Obbo Baqqalaan erga mana hiidhaatii bahanis booda qabsoo uummata Oroomoof godhan, kuttanoodhaan itti fufan malee sodaatanii duubatti hindeebine. Kunis, hiidhamuu fi dararamu sodaatiin mirga Oromoof falamuu akka hindhiifne iffatti muli’isinuu isaanii agarsiisa.
Nutis akkuma Obbo Baqqalaa mirga uummata keenya kabachiisuuf kalatti kamiinuu kottanoodhaan falmuun nurraa eegama. Kana goochuu baannaan, roorroo halagaa jalaa yoomiyyuu bahuu hindandeenyu.

Advertisements

5 thoughts on “Hojiin Obbo Baqqalaa Garbaa Hogabrruu Oromoo Keessatti Bakka Gudaa Qaba

  1. Hedduu itti gammadneera hojii Obbo Baqalaa Garbaa kana.Rabbiin amallee umrii nuuf haa dheeressu!Obbo Baqalaa ati Qalamnii kee hin gogin!

  2. Baqqalaa Garbaa Wayyaaneen Adamsite Hiree Oromoo Arra Argatte Kanatti Fayyadamuun Hoggantoonni Olaanoon Oromoo Baasuu Qabu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s