Hoggantoonni Dh.D.U.O lama aangoo isaaniiraa kaafaman

Koreen Gidduu Galeessa Dhaabbata Dimookiraatawaa Oromoo (DH.D.U.O) walgahii idilee magaala Adaamaatti taasise irratti hoggantoota olaanoo dhaabbaticha lama aangoorraa kaaseera. 

Haaluma kanaan,  obbo Dhaabaa Dabalee, miseensa koree hojii raawwachiiftuu Dh.D.U.O fi A.D.W.U.I, miseensa mana maree A.D.W.U.I, sadarkaa itti aanaa pireezidaantiitti bakka bu’aa mootummaa Naannoo Oromiyaafi itti gaafatamaa waajjira koree giddu galeessaa kan turan, rakkoolee gaggeessumaa uumtaniittu jedhamanii, koree hojii raawwachiiftuu irraa, gara koree jiddu galeessaatti akka gadi bu’aniifi itti gaafatamummaa waajjira dhaabaa irraa akka ka’aniif murteeffameera.Bakka Obbo Dhaabaa Dabalee, itti gaafatamaa waajjira DH.D.U.O ta’uun kan muudaman Daayrikteera Taayitaa Galiwwan Feederaalaa kan turan Obbo Bakar Shaalleedha.

Akkasumas obbo Zalaalam Jamaanah miseensa koree jiddu galeessaafi miseensa mana maree A.D.W.U.I fi itti gaafatamaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa  akkasuma rakkina gaggeessumaa uumtaniitu jechuudhaan, miseensa koree jiddu galeessa irraa hanga yaa’ii itti aanuutti akka ittifamaniif beekameera. Keessa beektonni akka dubbatanitti, Obbo Zalaalam rakkina Oromiyaa keessatti mudateen walqabate kana booda DH.D.U.O wajjin hinhojjedhuu jechuu isaaniitiin akka guutummaa guututti hojii dhaabaa kam irratti akka hin hirmaanne dhorkamaniiru. 

Tarkaanfiin amma fudhatame hooggantoota olaanoo DH.D.U.O irratti fudhatame kuni mormii Oromiyaa keessatti ji’a afurii oliif deemsifama ture wajjin kan walqabate akka ta’e ni beekama.Haaluma kanaan itti gaafatamaa Biiroo Dhimma Nageenya Oromiyaa kan Ta’an Salamoon Kuchuu itti gaafatummaa isaaniirra ka’anii Obbo Bezuu Waaqbeeka, gorsaa dhimma haawasaa muumicha ministeera kan turaniin bakka buufameera. Obbo Salamoon kuchuu immoo gorsa a pirezadaantii Oromiyaa akka ta’an godhameera.

Dhaba Dabale
Suraa: Zalaalam Jamaanaa (Bitaa) fi Dhaabaa Dabalee (Mirga)

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s