Sirbi Haacaaluu Hundeessaa ‘Maalan Jiraan’ Badhaafame

Suraa: Sirni Badhaasaa Hooteelaa Sharaatanitti yeroo adeemsifamu

Sirbi Haacaaluu Hundeessaa ‘Maalan Jiraa’ fillannoo Dire Tube.Com oonlaayiiniitiin gaggeesseen ‘Viidiyoo Muuziqaa Bareedaa kan bara 2015’ jedhame  badhaafame. Filannoo kanaratti sirboonni naannoo 20 ta’an (baay’een isaanii Afaan Amaaraatiin kan sirban yoo ta’an, Afaan Tigreetiin, Afaan Guraageetiin fi Afaan birootiinis kan sirbamani dha)  dorgomiif kan dhiyaatan yoo ta’u, sirbi Haacaaluu ‘Maalan Jiraan’ sagaleee kuma torbaa ol argachuun ‘Best Music Video of 2015’ jedhame badhaafameera.

Saganataan kenninsa badhaasaa Diree Tiyuub qopheesse Hoteelaa Sharaatanitti gaafa Bitootessa 26/2016 kan adeemsifame yeroo ta’u, Haacaaluu bakka bu’uudhaan Amansiisaa Ifaa badhaasaa kenname fuudhatee jira. Viidiyoo muuziiqaa ‘Maalan Jiraa’ kan daayrektii godhee kan qopheesse Amansiisa Ifaa ture. Sagantaa kanuma irratti Alii Birraa wellisaa umurii dheeraa ‘legendary award’ Dirree Tiyuubiin (Dire Tube) badhaafameera.

Haacaaluu Hundeessaa, dargaggoo muuziqaa Oromoo sadarkaa olaanitti  ceesise ta’u namoonni hedduun irratti waliigalu.Waggaa jaha dura albamii muuziqaa ‘Sanyii Mootii’ jedhuun kan uummata Oromoo biratti fudhatama guddaa kan argate yeroo ta’u, eragsiiti sirboota ergaa cimaa qaban kan qabsoo uummata Oromoo irratti xiyyeeffatan sirbuudhaan Haacaaluun baay’ee jaalatamaa ta’eera. Sirbi isaa ‘Maalan Jiraa’ jedhu immoo daran dandeetti isaa kan muli’ise ture. Walaloo, yeedalloo fi akka itti sirbichi viidiyoon qindaa’e Oromoota biratti qofaa osoo hinta’aan namoota Afaan Oromoo hindhageenye birratti fudhatam guddaa kan argate ture.

Sirbi kun abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabu seenaan walqabsiise kan dhiyeessu yeroo ta’u, yeroo ammaa kana garuu Finfinneen Oromoo harkaa baatee harka ormaa akka galte xiiqii guddaatiin kaasa. Oromoota hedduu birratti ‘Maalan Jiraan’ hojii muuziqaa guddaa (master piece) akka ta’etti fudhatama.

Badhaasa muuziqaa  warri habashaa qopheesan irratti sirbi Afaan Oromoo yeroo jalqabaaf kan kaadhimames kan moo’es sirba Haacaaluu ‘Maalan Jira’ jedhuuni dha. Kun immoo kan agarsiisu yeroo dhiyoo keessatti sirboonni Afaan Oromoo sirboota habashaa waliin waldorgomee bakka guddaa irra taa’uu akka danda’u kan mirkaneesse dha.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s