​They Stood Silent; We knew What That Meant.

Ethiopian Think Thank Group

You cannot not communicate!

Oromia Delegation in Ethiopian Nations, Nationalities & Peoples Day, Semera, Afar.

This is an axiom which states that you cannot do anything not to convey a message given that behavior is always there with no counterpart. Every one communicates even though some are better at it. Your words or without them, your gestures or their absence, your comments about or the sheer disregard of an issue conveys message.

“You communicate anyway. When it comes to the matter of communication, silence might shout louder than words.”

You communicate anyway. When it comes to the matter of communication, silence might shout louder than words. Silence can be deafening, not because of its stillness and at times awkwardness but because of the understanding why someone resolved to engage in it which not even a word of a sage can express.

Oromia Delegation in Ethiopian Nations, Nationalities & Peoples Day…

View original post 1,003 more words

Advertisements

“We Have Wounded the Beast, and That Isn’t Enough” (Lemma Megersa).

Ethiopian Think Thank Group

In a documentary by Oromia Broadcasting Network (OBN) the president of Oromia Regional State, Obbo Lemma Megersa, speaks about the recent crackdown on rent-seakers and illicit trades. “In Ethiopian history, the most awful and gravely far reaching land abuse that has ever happened is the land of Oromo”, explains Lemma.

Obbo Lemma Megersa It is clear who has been orchestrating and and abusing the land and resource of Oromia so far. It has been done in the name of investment, development corners and mining, all being incepted out of ignoble and greedy motives of the thieves and robbers.
Obbo Lemma Megersa also asserts that after his administration has started against this illegal land grab and illicit trades that drained the land resources of Oromia, “those thieves and robbers launched war against Oromia and and his administration.

He points out the subtle mechanisms those “robbers and thieves…

View original post 384 more words

Dhimma Finfinnee Ilaalchise Barreeffama Itti Gaafatamaan Biiroo Dhimma Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obbo Addisuu Araggaa barreesse

Finfinneen dachee Oromooti. Handhuura Oromiyaa fi giddu galeessa Oromoo Maccaa fi Tuulamaati. Qe’ee Tufaa Munaa, Qajeelaa Dooyyoo, Abeebee Tufaa, Guddataa Araddoo, Jamoo Dabalee, Soraa Lomee, Galatee Asheetee, Axaalee Jaatanii fi Shubbuu Ejersaafaati.

Finfiinneen yeroo teessoo Mootii Minilik taatee tajaajiluu eegalte irraa kaasee hanga har’aattii qonnaan bultoota Oromoo nyaachaa, buqqisaa, aadaa, duudhaa fi eenyuummaa Oromummaa dhabamsiisaa sadarkaa amma irra jirtu irra akka geesse beekamaadha. Kuufaatii Dargii boodas chaartarii yeroo cehumsaa bara 1983-1987 (ALI) tumameen magaalaan Finfinnee akka naannoo of dandeesse tokkootti ክል 14 jedhamtee akka of bulchitu labsamee ture. Waggoota afuriif magaalaan Finfinnee naannoo taatee bulaa turte. Finfinneen yeroo akka naannoo of dandeesseetti bulaa turte labsii daangaa jettee bara 1986 seera baafatte. Labsii baafatte kanaanis daangaan ishee hanga Magaalota Buraayyuu, Laga Xaafoo Laga Daadhii, Sabbataa, Galaan fi kkf walakkaa isaaniitti akka bal’atu ummata Oromoo fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliin osoo hinmariyatin seera baafatte.

Bara 1987 heerri mootummaa FDRI tumame. Heerri mootummaa biyya keenyaa kun waa’ee magaalaa Finfinne dhimmootni gurguddoo sadii akka jijjiiraman ifatti tume. Inni tokkoffaan Finfinneen mirga naannoo ta’uu dhabdee sadarkaa bulchiinsa magaalaatti akka ijaaramtu tume. Dhimmi lammaffaan Walitti dhufeenyi Oromoo fi Finfinnee jaarraa tokkoo oliif addaan cite ture deebisee walitti hidhe. Yeroo cehumsaa Oromiyaa fi Finfinneen akka naannoo fi naannootti walitti dhufeenya qabaachaa turani. Heerri mootummaa kun tumamuu booda Finfinneen akka qaama Oromiyaa taatee fi Oromiyaanis mirga addaa Finefinneerra akka qabdu ifatti kaa’e. Dhimmi sadaffaan Finfinneen teessoo mootummaa federaalaa waan taatteef akkasumas mirga ofiin of bulchuu sabaa fi sablammoota magaalatti keessa jiraatan eeguuf jecha akka naannoolee mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu osoo hintaane mirga ofiin of bulchuu qofa akka qabaattu ifatti tume. Heerri Mootummaa FDRI walitti dhufeenya Oromoo fi Finfinnee gidduutti yeroo dheeraadhaaf addaan cite ture jijjiire. Finfinneen erga uuumatee kaaftee kan Oromoo waliin addan cittee turte akka qaama Oromoo taatu murteesse. Finfinneen kan Oromoo ta’uu mirkaneesse!

Heerri Mootummaa FDRI bara 1987 bahe Finfinneen Mirga ofiin of bulchuu malee mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu akka hinqabne, Dhimmi bulchiinsa magaalaa Finfinnee labsiidhaan akka bahu ibsuudhaan seerota duraan turan (labsii daangaa magaalattiin bara1986 baafatte dabalatee) diigee jira. Kanaafuu dhimmi daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee fi Godina Addaa gidduu jiru kan murtaa’u fedhii ummata Oromoo daangaarra jiraatuu, fedhii Mootuumaa Naannoo Oromiyaa fi Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetiin qofa akka ta’e ifatti beekamuu qaba. Kanaafuu, labsiin daangaa magaalaa Finfinnee fi Godina Addaa Oromiyaa Naannoo FInfinnee kan bara 1986 bahe ummata Oromoo fi MNO kan hin hirmaachisne waan ta’eef safartuu kamiiniyyuu fudhatama hin qabu.

Dhimmi daangaa Finfinnee fi Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee dhimma daangaa bulchiinsaa naannoo tokko keessatti geggeeffamu akka ta’es ifatti beekamuu qaba.Dhimmi daangaa Finfinnee heera mootummaa biyya keenyaa bara 1987 bahe bu’uura godhachuudhaan ummata fedhii fi faayidaa ummata oromoo karaa mirkaneessu qofaan hojiitti hiikamuu qaba. Dhimma daangaa Finfinnee karaa waaraatiin furuuf koreen nama 10 of keessaa qabu ijaarame qorannoo kan dhiheesse yoo ta’u MN Oromiyaa bu’aa qorannoo kanaa guutummaatti fudhatee akka hojiitti hiikamuuf socho’aa jira.

Dhimmi daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee waliin walqabatee jiru bu’uura heera mootummaa FDRI fi mirgaa fi faayidaa ummata Oromoo karaa kabachiisuun hiikuun akkuuma jiruttii ta’ee, dhimmi xiyyeeffannoo barbaadu kan biraa dhimma pilaanii magaalatiiti.
Pilaaniin Finfinnee kanaan dura bahaa turee hirmaannaa mootummaa Oromiyaa fi uummata Oromoo of keessaa hin qabu. Pilaanii Finfinnee keessaatti qophaa’aa ture aadaa duudhaa fi eenyumaa oromoo kan calaqqisiisu miti. Abbaa biyyummaa Oromoo kan agarsiisu miti. Erga heerri mootummaa FDRI bahee boodas dogogoroota yeroo adda addaa turan kallattii sirreessuuf kan akeeku miti. Dhalootni Oromoo itti aanu abbaa biyyummaa isaa akka hubatuu fi abbootiin isaa akkamitti akka jiraataa turan, aadaaa duudhaa fi seenaan Oromoo akkamitti entertain ta’a kan jedhu of keessaa hinqabu.

Pilaaniin qophaa’aa ture lafa qabachuuf qofa qophaa’aa ture jechuun ni danda’ama. Waa’ee ummataa Oromoo fi qonnaan bulaa buqqa’uu dantaa tokkollee hinqabu. Qonaann bulaa Oromoo Caffee isaa, Odaa isaa diigaa deemaa ture. Xurii summaa’aan magaalaa Finfinnee keessa bahee gara maasaa qonnaan bulaa dhaqu utuu miidhaa hinqaqabsiisin akka itti hogganamullee hinkaa’u. Kana waan taa’eef pilaaniin magaalaa Finfinneetti yeroo adda addaa qophaa’aa ture buqqa’uu Oromoorra yeroo mootii Minilk irraa kaasee akka sabaatti gahaa ture kan itti fufsiisaa turedha jechuun nidanda’ama.

Kaayyoon heera mootummaa FDRI bara 1987 tumamee mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu sabootaa mirkaneessuun boqonnaa qe’ee ofiirraa buqqa’anii godaanuu cufuuf ture. Oromoon mirga qe’eesaa keessa jiraachuu akka qabaatu gonfachiisuun, abbaan biyyuummaa Oromoo akka kabajamu labsee ture. Dhimmi hiree ofii ofiin murteeffachuu fi mirga abbaa biyyummaa kun bakka hundatti deebii argatee cufamee Finfinneettii utuu hincufamani hafe.

Dhimmi Finfinnee fedhii fi faayidaa Oromoo karaa calaqqisuu qofaan deemu akka qabu herri mootummaa keenya ifatti kaa’ee jira. Rakkoo gama mirga heera mootummaa irratti kaa’ame hojiitti hiikuu dadhabuudhaan walqabatee jiru furuuf qaama biraa kamitiyyuu quba qabuun hindanda’amu. Hundaa ol rakkoon kan hoggansa keenyati. Rakkinichi mirga heerri mootummaa nugonfachiise bilchinaa fi karaa tarsiimawaa ta’een sirnaan oggannee hojiitti hiikuu dadhabuurraa madda. Kanaafuu gama kanaan dhimmota sirreeffachuu qabnu hedduutu jira.

Gama kanaan dhimmi sirraa’uu qabuinni tokkffaan Finfinne akka naannoo of dandeesse tokkootti ilaaluudha. Ilaalchi kun dogoggora waan ta’eef sirraa’uu qaba. Finfinneen qaama Oromiyaati. Mirgi hiree ofii ofiin murteeffachuu Finfinnee daangaa seeraa Oromiyaa keessatti akka ilaalamuu beekuun murteessadha. Dhimmi lammaffaan sirraa’uu qabu akka sabaatti Finfinnee keessa gallee jiraachuu, hojjechuu fi daldaluu soodaachuudha. Ilaalchi Finfinnee keessaa baqachuu, Finfinnee keesatti hoojatanii argachuu sodaachuu jijjiiramuu qaba. Sadaffaa Aadaa fi duudhaa Oromoo dagaagsuuf namni biraa akka nuuf hojjetu barbaadna. Ilaalchi akkasii dogogoradha. Eenyuummmaan Oromoo akka hundee gadi fageeffatu godhuun dirqama hunda keenyaati. Yeroo ammaa kana jiraattota magaalaa Finfinnee keessaa %30 Oromoota akka ta’an ragaaleen ni mul’isu. Ta’us maagaalicha keessatti dhimma sabboonummaa Oromoo irratti waan hinhojjetamneef magaalatii keessa Oromon waan keessa jiraatuyyuu hinfakkaatu. Magaalattii keessatti sabboonummaan Oromoo sadarkaa dhabamuu irra gahee jira. Oromoon gahee abbaa biyyummaasaa akka mirkaneessu sabboonummaa dagaagsuun murteessdha.

Dhimmi sadaffaan caasaan Dh.D.U.O sadarkaa magaalaa irraa kaasee hanga gadiitti hoggansa magaalaa Finfinnee keessa jiru miira abbaa biyyummaa cimaadhaan Oromummaa Finfinnee keessatti cabe iddootti deebisuuf sadarkaa barbaadamutti qabsaa’uu dadhabuu dha. .Hoggansi sadarkaadhaan jiru kuni miira abbaa biyyumaatiin hoggansa tarsiimawaa fi gahumsa qabu kennuudhaan fayyadamummaa ummata keenyaa mirkaneesuun walqabatee hanqinootni mul’atan gara fuula duraatto sirraa’uu qabu.

Dhimmi afraffaan caasaa Godina Addaa waliin kan walqabatudha. Godinni Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfiinee walitti hidhamiinsa diinagdee fi hawaasummaa ummatni Oromoo magaalaa Finfinnee waliin qabdu cimsuuf Oromummaa Finfinnee keessatti cabee ture bakkatti deebisuuf sochii godhamu akka tumsu yaadameeti hundaa’e. Ta’us rakkoo gahumsa hoggansaa fi rakkina walxaxaa kiraa sassaabdummaa lafaa irraa kan ka’e GAONF ergama walitti hidhamiinsa Oromoo fi magaalaa Finfinnee cimsuuf isaaf kennamee sadarkaa barbaadametti raawwachauu hindandeenye. Turtii hanga ammaatti GAONF fi Finfinnee gidduu daangaa bulchiinsaa kaawwachuu dadhabuun, ijaarsa addaa adda bulchiinsa magaalaa Finfinnettin daangaa GAONF keessatti raawwatamu callisanii ilaaluun, hanqinoota gama kanaan jiranis ifatti baasanii dubbachuu dadhabuun gara fuula duraatti dhimmoota sirraa’uu qabanidha.

​ትምህርት ሚኒስቴር መስማት ወይም መስራት አቁሟል! 

Ethiopian Think Thank Group

ባለፈው ሳምንት በዶችቬሌ ራዲዮ ላይ በፖለቲካ አለመረጋጋትና ትምህርት በሚል ርዕስ ዙሪያ በት/ት ሚኒስቴር የኮሚኑኬሽን ዳይሬክተር ወ/ሮ ሐረግን ጨምሮ ከሌሎች ሁለት ተሳታፊዎች ጋር በስልክውይይትአድርገን ነበር። በውይይቱ ላይ በት/ት ተቋማት ውስጥ ለሚከሰቱ ግጭቶችና ተያያዥ ችግሮች በዋናነት ተጠያቂው የትምህርት ሚኒስቴር እንደሆነ ለመግለፅ ሞክሬያለሁ።
ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት የፌደራል መንግስት የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ፅ/ኃላፊ ዶ/ር ነገሪ ሌንጮ ለአዲስ አድማስ ጋዜጣ በሰጡትአስተያየትባለፈው ዓመት በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ የክረምት የትምህርት ፕሮግራም ተማሪዎች መታወቂያቸው እየታየ ልዩነት ሲደረግባቸው እንደነበር ገልፀዋል። ከዚህ አልፎ ተርፎ መታወቂያቸው እየታየ ጥቃት የተፈፀመባቸው ተማሪዎች እንዳሉ ገልፀዋል።

ከዚሁ ጋር በተያያዘ በመስከረም ወር አጋማሽ ላይ በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑ 60 መምህራን የትምህርት ሚኒስቴርን ጥበቃ እንዲያደርግላቸው አዲስ አበባ ድረስ መጥተው አመልክተዋል። ከትምህርት ሚኒስቴር ጥበቃ እንዲደረግላቸው የጠየቁበትን ምክንያትበድህረ-ገፃችንማውጣታችን ይታወሳል።

ከውይይቱ በፊት ከተጠቀሱት መምህራን ወደ አንዱ ስልክ በመደወል ሁኔታውን ለማጣረት ሞክሬ ነበር። ነገር ግን፣ የትምህርት ሚኒስቴር ጥበቃና ከለላ እንዲያደርግላቸው ከጠየቁት 60 መምህራን ውስጥ አሁን በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ የቀሩት ከአራት እንደማይበልጡ ለማወቅ ችያለሁ። የተቀሩት መምህራን እንደ አዲስ…

View original post 484 more words

In Unison, We can Beat Them! Tullu Liban

Lemma Megerssa’s team scored another point for itself and the Oromia nation for suspending the mockery conference scheduled to take place in Dire Dawa last Sunday.  This team is, in fact, persuasively attacking the TPLF camp in the political field albeit the lack of capacity to overcome the fattened military and intelligence apparatus, as things stand now. The current OPDO leadership has taken admirable steps recently to prove itself that it can take the responsibility of nation-leading and that it can take that country to a better position provided they can keep the momentum.
Some of these steps are countable and visible from the political point of view. For instance, TPLF-Abdi Illey forces waged unprecedented war on Oromia and killed thousands, evicted over half a million people and jailed thousands of Oromos. Their plan was obvious. The TPLFtes wanted an equal reaction from the Oromo side to justify their importance as offset guards. The OPOD leadership foiled that dangerous calculation of TPLF by calming the matter down and guaranteeing Somali brothers complete surety for their safety. Another important milestone is the delegation of Oromia youth in Tana Lake weed removal, a symbolic partnership with Amhara brothers and the subsequent Lemma-Geddu delegate joint conference that took place in Bahirdar city. It bears a significant meaning for OPDO political height and the future of that country, indeed. Another noteworthy point is the decision that OPDO assembly passed regarding the reassignment of Oromo freshman students in higher institutions. This decision made OPDO credible to defend Oromo causes compared with their previous stance on issues of concern. The reversion they made on new Qube alphabet order, the suspension of the bill on Oromia special interest on Finfinnee, the peaceful celebration of Irrecha in absence of official representative from government etc. have elevated OPDO sharply from docile and inept position to a wiser leadership status.
I am not that naïve to shower OPDO with praise, but I believe we need to be fair to appreciate them where we owe it. We expect more action and delivery. The more they deliver, the better they build trust and confidence. When they fail to live up to expectations, we criticize them and they will lose because we are not yet fully convinced to trust them.
In fact, there are complex issues in that country, which have been overdue from the very start of the formation of the empire and those which have been exacerbated after the coming to power of the TPLF regime. It may not be possible for OPDO to address all of them right way. However, when it comes to the things that are in their jurisdiction, it is not only the matter of moral responsibility for them to stand to issues that negatively affect the Oromo, but also a fact of survival for them as a political entity.
Such is the decision they made about Oromo students’ placement in the higher institution, the rejection of a camouflage “reconciliation conference” in Dire Dawa and other unforeseen dramas that the TPLF would stage to halt Oromo revolution for change.
Another concern may arise sooner or later. For instance, the OPDO leadership may be pushed to “reinstate” Oromo victims of displacement in Somali region, Abdi Illey and his crew being intact. I am sure the OPDO leadership will never make a mistake to send back the victims unless things are fundamentally changed and all the criminals of war and genocide are held accountable for the atrocities they committed.
To sum up, it is a good step that OPDO leadership rejected the Dire Dawa sham conference. Though it is not good to be in a defense position in the political intrigue, it is still important to defend offensives cleverly. TPLF tried to trap OPDO to a loser position by pretending to settle their crimes through an organized dram called “courtreconciliation”. OPDO hit it back and the ball is till rolling to the TPLF net.
Yet, Lemma and his team should play in an offensive position as they have already started it with ANDM, and they have to push forward in bringing on board Oromo communities as well. Steps such as bonding Wolloo, Graba and many other communities together with their Oromo kin is very essential. Such a move has to be intensified in bringing on board Oromo communities such as the Garii, Wonbara, and Raya Oromos too. In the same token, amicable relations with other peoples in the south and in the north should be maximized as much as possible. In unison, we shall beat TPLFtes. Keep moving.

ሚዲያ በሙያዊ ስነምግባርና ማህበራዊ ኃላፊነት ካልተመራ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል

በነፃነት ሀይሉ

ሚዲያ ትልቅ ኃይል ነው፡፡ የሚዲያን ተልዕኮ በሚገባ ለማከናወን የጋዜጠኝነት ሙያዊ ብቃት ወሳኝ ነው፡፡ ጋዜጠኝነት ከሰው ልጆች መሰረታዊ መብቶች አንዱ የሆነውን ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት (Freedom of Expression) እንዲከበር የማድረግ ሚና ይጫወታል፡፡

ሚዲያ ይህን ታላቅ ተልዕኮ ያለማንም ጣልቃ ገብነት በኃላፊነት በማከናወን ሂደት ውስጥ የሚዲያ ባለቤትነትና የኤዲቶሪያል ነፃነት (Editorial Independence) ጉዳይ ሁሌም በሚተላለፉት ይዘቶች ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩ አይቀርም፡፡ ጠንካራና ለእውነት የወገነ ሚዲያ የባለቤቱ(ቶቹ) ፍላጎት የበላይነት ሳይዝና ከሙያዊ እሴቶች ማለትም የመረጃ ትክክለኛነትን ማረጋገጥ፣ አለማዳላት፣ በኃላፊነት ስሜት መስራት እና ጉዳትን መቀነስ፣ ውጪ ለማንም ጣልቃ ገብነት የማይንበረከክና የጸና ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ያለው ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የሃገርን ጥቅም አሳልፎ አለመስጠት በሚል መርህ የሁሉም የአለም ሀገራት ሚዲያ ማለት በሚቻል ደረጃ ሀገራቸውንና ህዝቦቻቸውን የሚጎዱ ነገሮች ሲከሰቱ ከህዝብና ሀገር ጥቅም በተቃራኒ ሲቆሙ አይስተዋልም፡፡

የዳበረ ግብረገብነትና ጠንካራ ማህበራዊ ትስስር ያላቸው ህዝቦች ባለቤት በሆነች አገራችን ጋዜጠኝነትን በአግባቡ መስራት ያን ያህል አዳጋች አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም ከላይ የዘረዘርኳቸው እሴቶችን አንኳ ብንመለከት ከሀገራችን አሴቶች ጋር የተጣጣሙ ናቸው፡፡ ለምሳሌ የተሳሳተ መረጃ የሚያናፍስ ሰው አሉባልተኛ በመባል ይወገዛል፡፡ ሰውን ከሰው ጋር የሚያጋጭ ሰው በጠባጫሪነት ይኮነናል፡፡ ማህበረሰባዊ ተቀባይነት ለማግኘት አለመዋሸት፣ ሰውን ማጋጨት ሳይሆን ማስታረቅ፣ ሳያጣሩ አለማውራትን መካን ወሳኝ ነው፡፡

አንደ አለመታደል ሆኖ የአገራችን ሚዲያ ለዓመታት ከነዚህ እሴቶች ጋር ሳይስማሙ የመንግስት፣ የቡድኖች ወይም የውስን ግለሰቦችን ፍላጎቶች ሲያስተናግዱ አንጂ እውነተኛውን የዜጎች ድምፅ ሊያስደምጡን አልቻሉም፡፡ ከዚህም የተነሳ የብዙሃን ሳይሆን የጥቂቶች ድምፅ፣ ከበሳል ሞጋቾች ይልቅ ሞገደኞች፣ ከሙያዊ ትንታኔዎች ይልቅ ያልተጣራ የሪፖርት ጋጋታዎችን ሲያቀርቡልን ኖረዋል፡፡ ይህ የሃሳብ ብዝሃነትን የደፈጠጠ አሰራር ዘሬም ቢሆን አልተቀረፈም፡፡

ሰሞኑን የኢኤንኤን አና ዛሚ በኦሮሚያ በተከሰቱ ሁነቶች አወዛጋቢ ዘገባዎችና የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር መግለጫን ተከታትያለሁ፡፡ ኢኤንኤን በሰበር ዜናው የሰራውን ዘገባ ከጋዜጠኝነት እሴቶች አንፃር ስንመዝን ሁለት ነገሮች ይጎሉታል፡፡ አንደኛው በዘገባው ውስጥ የተጠቀሰው ክስተት እንደተባለው የብሄር ግጭት ቢሆን አንኳን የዘገባውን እውነተኛነት በስልክ ከተቀበለው መረጃ በተጨማሪ ቢቻል በአካል ተገኝቶ ካልሆነም በተመሳሳይ መልኩ ሌሎች ምንጮችን ማካተት ነበረበት፡፡ ለምን እና እንዴት የሚሉ ጥያቄዎችም መልስ ማግኘት ነበረባቸው፡፡ በመሰረቱ የጎዳና የተጎዳ ወገን ሲኖር ተጎጂውን ብቻ ሳይሆን የጎጂውንም ሀሳብ ማካተት ተገቢ ነው፡፡ ከዚህ ሌላ በሚዲያ የምንጠቀምባቸው የቃላት ምርጫ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው፡፡ ግጭትን የማባባስ ሚና ያላቸው ቃላት በጋዜጠኝነት አይመከሩም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በዜናው ላይ የተጠቀመው የሚንቦገቦግ እሳት ምስል ከፋይል የተጠቀምኩት በስህተት ነው ብሏል፡፡ በነገራችን ላይ የፋይል ምስል ማለት ከዚህ ቀደም በተቋሙ ውስጥ ተከማችተው ከሚገኙ ምስሎች መካከል ማለት ነው፡፡ ይህ ዓይነቱ ስህተት ዝም ብሎ ስህተት አይደለም፡፡ ጉዳዩን ለማራገብ የሚመጥን ምስል መርጦ ተሳሳትኩ ማለት አሳማኝ አይደለም፡፡ ምክንያቱም ጉደዩን በሰበር ዜና መስራቱ በራሱ ምን ያህል ትኩረት እንደሰጠው ማሳያ ነው፡፡

ሁለተኛው ጉዳትን የመቀነስ (Minimizing harm) መርህ የጣሰ ነው፡፡ ሚዲያ አንድን መረጃ ከማሰራጨት በፊት መረጃው የሚኖረውን ተፅዕኖ ማጤን አለበት፡፡ አንዴ አየር ላይ ከዋለ መመለሻ የለውም፡፡ በተለይ ደግሞ የግጭት ዘገባዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ ይጠይቃሉ፡፡ ሚዲያ ግጭትን ከመዘገብ በፊት የግጭቱን መንስኤና ተሳታፊዎችን እንዲሁም ዘገባው የሚኖረውን ተፅዕኖ በተመለከተ የተሟላ ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል፡፡ ግራና ቀኝ አንዲሁም የጎንዮሽ እይታዎች የነገሩን ስፋትና ጥልቀት ለመረዳት ያስችላሉ፡፡

አንዲሁም በተቻለ መጠን ዘገባው በህዝብ ላይ ጉዳት የማያስከትል መሆኑን ማረጋገጥ ተገቢ ነው፡፡ የዚህን ዘገባ አንድምታ ብንመለከት “ይህ ብሄር ያንን ብሄር ስላጠቃ አንተስ ምን ትጠብቃለህ፣ በለው እንጂ” የሚል ድምፀት (tone) አለው፡፡ ደግነቱ የሀገራችን ህዝቦች እንዲሁ በቀላሉ አንዳቸው ባንዳቸው ላይ የማይነሱ በመሆኑ ለጊዜውም ቢሆን ይህ አለመሆኑ መልካም ነው፡፡ ነገር ግን አንዲህ ዓይነት ዘገባዎች በተደጋገሙ ቁጥር የጉዳት አድማሱ ይሰፋል፡፡

በነገራችን ላይ በተመሳሳይ መልኩ ሸገር ኤፍ ኤም 102.1 ከዓመት በፊት በስፋት (እንደ ኢቢሲ አገላለፅ በአንዳንድ አካባቢዎች) ሲደረግ በነበረው የኦሮሞ ፕሮተስት ወቅት ጉዳዩን ለበርካታ ወራት ችላ ብሎ ከከረመ በኋላ የአፍ ማሟሻ ዘገባውን የሰራው በደ/ምዕ/ሸዋ ሌማን ተከስቷል በተባለው የብሄሮች ግጭት ነበር፡፡ ያኔ በተመሳሳይ መልኩ ከስፍራው ተጎዳን ያሉትን ግለሰቦች በስልክ በማስገባት ነበር ዜናውን የሰራው፡፡ በዚህ ላይ ወሳኝ ጥያቄዎችን ማንሳት ተገቢ ነው፡፡ በግጭት ወቅት የሚዲያዎች ሚና ምን መሆን አለበት? የሚዲያዎች ውግንና ለማን ነው? ሚዲያዎች ለማንም ሳይሆን ከእውነት ወገን በመቆም ህዝብን የማገልገል ሙያዊ ኃላፊነት አለባቸው፡፡ የሚዲያ ባለቤቶችን ፍላጎት ማስፈፀም አለያም ጋዜጠኞች ከራሳቸው አረዳድና ፍላጎት በመነሳት መረጃን ማንጋደድም ሆና ማጋጋል ሙያዊ እሴቶችን መቃረን ነው፡፡ በተለይ ደግሞ በጋዜጠንነት ሙያ የግጭት አዘጋገብ መርሆችን አክብሮ መስራት ተገቢ ነው፡፡

የአንድ ሚዲያ የማያወላዳ እውነተኛነት የሚመዘነው ያለአንዳች መዋዠቅ (persistently) በእውነት ሲሰራ ነው፡፡ ነገር ግን አይቶ እንዳላዩ ለእውነት ጀርባ በመስጠት ኖሮ በአንድ ወቅት እውነተኛ መምሰል በህዝብ ዘንድ የሚዲያ እስትንፋስ የሆነውን ተዓማኒነትን አያስገኝም፡፡

የዛሚን አዘጋገብ ካየን ደግሞ ከመሰረታዊ የጋዜጠኝነት መርህ ያፈነገጠ ነው ማለት ይቻላል፡፡ ጋዜጠኛ የተረጋገጠና በወገንተኝነት ያልተቃኘ መረጃን ለህዝብ ማድረስ እንጂ የራሱን ፍላጎትና ዓላማ በህዝብ ላይ መጫን ማለት አይደለም፡፡ በዚህ መልኩ የሚሚና አጋሮቿን ሚና ብንመለከት ከላይ በጠቀስኩት መሰረት የባለቤትነትና ጋዜጠኝነት ተግባራትን ደርባ እንደመስራቷ የፍላጎት ግጭት ተጋላጭነት እድሏን ከፍ ያደርገዋል፡፡ የሚዲያው ባለቤት በመሆኗ የሂሊና ሚዛን ካልገታት በስተቀር እንደ ሌሎች ጋዜጠኞች የቁጥጥርና የአርትኦት ሰንሰለት ውስጥ የማለፍ አስገዳጅ ሁኔታ አይገጥማትም፡፡ አስካሁን ባስተዋልኩት አዘጋገቧ ከጋዜጠኝነት ይልቅ የግል አስተያየት (opinion) ያመዝንባታል፡፡ በግል አስተያየት የሌላውን ወገን ስህተት ማጋለጥ አይቻልም፡፡ ጋዜጠኝነት መድካምን ይጠይቃል – ነፃ አእምሮ፣ ማንበብ፣ መጠየቅ፣ መመራመር፣ ማረጋገጥ፣ ሳይታክቱ እውቀትን መሻት፡፡ ይህ ደግሞ ለበርካቶች ዳገትን እንደመውጣት ነው፡፡ ጋዜጠኛ ሁሉንም ማወቅ ባይጠበቅበትም ስለሁሉም ነገር የተወሰነ ዕውቀት ሊኖረው ይገባል፡፡ በአንድ ጉዳይ ላይ ግን የላቀ ግንዛቤ (ስፔሻላይዜሽን) ማዳበር ይቻላል፡፡ ከዚህ ውጪ ሙያዊ ትንታኔ በሚያስልጉ ጉዳዮች ላይ ከመዘባረቅ ይልቅ ሙያተኞችን ጋብዞ ማስተንተንም አንዱ ዘዴ ነው፡፡ ይህ ባለመሆኑ ነው በየቀኑ በየሚዲያዎቹ ግልብ ዘገባዎችን የምንሰማው፡፡ ሚሚም የዚህ ሲንድረም ተጠቂ ናት፡፡ በምክንታዊነትና በመረጃ በልጦ መገኘትን ሳይሆን ግትርነትን፣ አልህ መጋባትንና ዛቻን ተያይዛለች፡፡ በዚህ አካሄድ እንኳንስ ህዝብን ማገልገል ይቅርና ራሷንና ተቋሟን በአመክኖ መታደግ ይከብዳታል፡፡

የሚዲያዎቹ አሰራር መዛነፉን ለማብሰር የደፈረ ኢቢሲም ቢሆን የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒሰቴር ክስተቶችን ተከትሎ የሚሰጠውን መግለጫ ከማስተጋባት ባለፈ ተጥሰዋል የተባሉትን እሴቶችን አካቶ የራሱን የቤት ስራዎች ለመስራት ቁርጠኛ መሆን አለበት፡፡

​የኦሮሞን መብት የበላ “ኦነግ፥ ግብፅ፥ ህቡዕ፥…” ሲል ያድራል! 

Ethiopian Think Thank Group

“በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አከባቢዎች እየተካሄደ ያለውን የተቃውሞ ሰልፍ ማን ነው የሚያስተባብረው?” የሚለው ጥያቄ ትልቅ መነጋገሪያ ርዕስ ሆኗል።ዳኒኤል ብርሃኔ“የተቃውሞ ሰልፉ እየተመራ ያለው ከተጠበቀው በላይ ትልቅ በሆነ የህቡዕ ድርጅት” መሆኑን ገልፀጿል። እኔን የሚያሳስበኝ የዚህ ህቡዕ ድርጅት መፈጠሩና የተቃውሞ እንቅስቃሴውን መምራቱ አይደለም። ከዚያ ይልቅ፣ መዋቅሩ በግልፅ ያልተለየ “ትልቅ የህቡዕ ድርጅት ተፈጥሯል” በሚል ሰበብ በኦሮሞ ሕዝብ ላይ ሊፈፀም የሚችለው ግፍና በደል ነው።

ቀጥሎ ያለው ምስል የሁለት ፎቶዎች ቅንብር ነው። የመጀመሪያው ፎቶ ህዳር 25/2008 ዓ.ም ዕለተ ሐሙስ ከጠዋቱ 2፡00 ሰዓት ላይ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የወሊሶ ካምፓስ ተማሪዎች በካምፓሱ ቅጥር ግቢ ውስጥየተቃውሞ ሰልፍሲጀምሩ፣ ከዋናው መግቢያ በር ላይ ደግሞ የኦሮሚያ ልዩ ፖሊስ አድማ በታኞች ፖሊሶች ናቸው። ከታች ያለው ምስል ደግሞ ጥቅምት 03/2010 ዓ.ም ዕለተ ሐሙስ ከጠዋቱ 2፡00 ላይ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የወሊሶ ካምፓስ ተማሪዎች የተቃውሞ ሰልፍ ለማድረግ ካምፓሱ ቅጥር ግቢ እየወጡ ያሳያል።

የተቃውሞ ሰልፍ በወሊሶ፦ ህዳር 2008 እና ጥቅምት 2010 ንፅፅር

በዚህ ፎቶ ላይ የኦሮሚያ ልዩ ፖሊሶች ወይም የከተማ ፖሊሶች ከካምፓሱ በር ላይ አይታዩም። ነገር…

View original post 463 more words

OPDO on Crossroads: What Comes Next?

Tullu Libban

It is a public knowledge that Oromia has been fully under the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) control over the last 26 years, in a camouflage of Ethiopian Peoples’ Democratic Front (EPRDF). In the EPRDF coalition, OPDO has served only TPLF as a tool to cash Oromia. There has no time when OPDO acted as a responsible party to represent the Oromo people because the system never wanted OPDO to play an active role in the entire tenure of EPRDF regime. We don’t need to go into the details of why TPLF created OPDO and why it kept it truncated for so long time. It seems, now the time has changed.
At this moment, it is a question whether TPLF can maintain its control over OPDO, by extension on Oromia, given the dynamics taking place in the political arena in the Ethiopian empire. It is less likely that TPLF could use OPDO as a manipulative political object anymore. In the recent months, OPDO has shown bold resistance towards the humiliating master-slave relationship it has undergone over a quarter a century.
The question is yet, how far this resistance can last and what will be the end result. For both TPLF and OPDO (the father and the child) the Oromo struggle posed undesired challenges. Can TPLF control Oromia without OPDO? Or can OPDO survive without TPLF? No for the father; yes for the child, in my opinion. Therefore, I guess, TPLF must have gone a mile ahead to prepare a plan on how to handle OPDO and maintain its lust for power and control for resources in Oromia. How about OPDO? Does it have any strategy on how to escape being swallowed by the yawing beast (TPLF)?
I believe, OPDO cannot continue to rule Oromia, (at least theatrically), providing a liaising service for TPLF against the interest of the Oromo people. Certainly, TPLF will never enjoy that cheap service from OPDO in the years ahead. However, there will be a lot of headache for the current leadership of OPDO to continue standing up to TPLF’s arrogance. TPLF will try its best to bring to power loyalists from within the OPDO to the higher echelon by removing the current populist figures like Lemma Megerssa, Abiy Ahmed, Addisu Arega, Worqineh Gebeyou etc.
What can TPLF do?
Assumption and scenarios
1. Engaging OPDO in routine rings: TPLF will continue to keep the current leadership busy (creating conflicts here and there, inciting uprisings in schools, industries, neighborhoods, encouraging havoc in Oromia). Then popular demands would remain unanswered in the region, development activities would be halted and resentments escalate to blame the current leadership.
2. Infiltration and sellouts: TPLF may prepare splinters, buy some betrayers to divide OPDO and manipulate internal strife to weaken the emerging force from the OPDO camp
3. Self-criticism and Confession (Gimgema): One of the instruments that TPLF deploys to tame its surrogates and control them with chains on the neck is the so-called gimgama. The masters stuff their subordinates in a hall and demand them to make confessions about perceived or committed “crimes”. The confession session may take a month or a couple of months. There is a character assassination camp known as EPRDF Training Center led by Addisu Legesse, Abay Tsegaye etc. and all top-level officials from all regions and federal government agencies are required to participate in the “training” at least for 2-3 months. Core TPLF circle reps “evaluate” each one of their prey and make a decision about whether the prey would go back to their position or fired and jailed.
4. Democratic Centralism: TPLF has effectively utilized the Stalinist method of democratic centralism, which allows dictators to impose their hegemony on party members, where members have no voice, right and choice to reject whatever percolates from above. They are expected to endorse whatever a small circle in the highest leadership decides. That is the kind of “democracy” in place even in the TPLF rubberstamp parliament, where laws are unanimously enacted without any objection or abstention. Therefore, OPDO members are required to heed to this practice and they would lose ground to hold an independent position on matters affecting their interest and that of the people they represent.
5. Marginalizing OPDO in the EPRDF: The formidable force to challenge TPLF at this moment is OPDO. Recent developments that brought about the alliance of the Oromo people with OPDO is a big blow to TPLF’s governance model. Therefore, TPLF would try its level best to mobilize ANDM and SEPDM against OPDO in a bid to diminish OPDO’s role in decision making on matters of national interest and that of the Oromia region. That would make matters difficult for the OPDO leadership to keep its public promises and pledges.

What should OPDO do then?
I would like to recommend the following points for OPDO to keep the momentum, ensure its relevance, credibility and very survival.
1. Stick to your motto of “Our people, our masters”, depend entirely on the Oromo people and listen to them attentively. Consult with Oromo intellectuals, pause and think over your plans before putting them into actions. That will spare you from committing ridiculous mistakes like erecting a thoughtless monument for Irrecha massacre martyrs and preparing a useless document for Oromia special interest over Finfinnee.
2. Act collectively and ensure profound bond among your members from top to down and stand together. Never let betrayers work against you and the interest of the Oromo people
3. Denounce the labeling of Oromo children as narrow nationalists and terrorists, as you are well aware of why these demeaning terms are used against the self-conscious and self-respecting Oromos
4. Get rid of the so-called democratic centralism and developmental government theories because both are unconstitutional party tools to restrict your free thoughts, actions and decisions
5. Say no to TPLF “gimgema” which is conducted in a master-servant relation manner. Why do Bereket, Abay, Addisu, Debretsion etc. gauge you and decide your fate, course of action and political life. Reverse this practice upside down and criticize them and make them accountable for the atrocities, corruptions, and vandalism in the country.
6. Say no to EPRDF rules and regulations, which are mainly developed by the late Meles Zenawi to serve the interest of TPLF dwarfing OPDO’s role and thereby that of the Oromo people in the political realm
7. Demand to have fair and proportional representation in the EPRDF executive committee and its council as well as in the Federation Council etc. so that you can influence decisions and discussions as per the contribution of Oromia to the national economy and well-being.
8. Calculate what Oromia would lose if OPDO is not part of EPRDF (for instance is there any benefit for Oromia to be in EPRDF coalition better than Gambella or Afar?). Withdrawal from EPRDF is a possibility without, withdrawing from the federation.
In conclusion, if OPDO remains to be controlled by the same tools designed by TPLF and abides by the unfair laws unchanged, it will never achieve any remarkable success. There is no a level playing field. The rules of the game are prepared by TPLF. Therefore, to play on the field where TPLF is both a player and a referee, OPDO will continue to be a loser. It will be trapped in the same vicious circle and remain to host the parasitic TPLF being consumed, of course, letting the Oromo people down as usual.

ይድረስ ለኦህዴድ መሪዎች!

Tullu Liban

ትንሽ ወንድማዊ ምክር እንድለግሳችሁ ፍቀዱልኝ። ላለፉት 26 ዓመታት ያሳለፋችሁት የባርነት ዘመን ሕሊና ላለው ሰው እጅግ የሚሰቀጥጥ ነው። በሌላችሁ ስልጣን ስልጣን እንዳላችሁ፣ በሌላችሁ ክብር ክብር እንዳላችሁ፣ ባልተሳተፋችሁበት ትግል እንደታገላችሁ ተነግሯችሁ፣ ጄኔራል ሳትሆኑ ጄኔራል ተብላችሁ፣አምባሳደር ሳትሆኑ አምባሳደር ተብላችሁ፣ መሪ ሳትሆኑ ፕሬዚዳንት ተብላችሁ፣ ሳትማሩ ድግሪ ተሰጥቷችሁ ለወያኔ መጫወቻ አሻጉገሊት ሆናችሁ ኖራችኋል። ወያኔ ከአባታችሁ ቤት በአካፋ እየዛቀ ሲዘርፍ እናንተ በማንኪያ ትንሽ ብትሰርቁ ሙስና ሰርታችኋል ብሎ እያሸማቀቃችሁ ጥባጥቤ ተጫውቶባችኋል። ወያኔዎች ሰማይ ጠቀስ ፎቅ እየሠሩ እናንተ መጠነኛ መኖሪያ ቤት ስትሠሩ በግምገማ እሳት ላይ ጥደውአችኋል። መቼም ህሊናችሁንም የኦሮሞንም ህዝብ መዋሸት አትችሉም። በየትኛውም መስሪያቤት አንድ ቀጭን ትግሬ ካለ የቱንም ያህል እውቀት ቢኖራችሁ፣ የቱንም ያህል በሥልጣን ተዋረድ የባላይ ብትሆኑ ውሳኔ ሰጭው ትግሬው እንደሆነ ታውቃላችሁ። ይህን የበታችነት ደረጃ አሜን ብላችሁ ይህን ውርደት ተሸክማችሁ ሩብ ምዕተ ዓመት ኖራችኋል። መቼም ሕሊና ላለው ሰው ይሄ ያማል።

የትልቅ ህዝብ ተወካይ ነኝ የሚል ሰው በአባልባሌ ተራ ማይም ትግሬ ሲናቅና እንደ አሽከር ሲላላክ ያማል። ጥሩ ለብሳችሁ አጊጣችሁ ይሆናል። ጥሩ መኪና ነድታችሁ ይሆናል። ጥሩ መኖሪያ ቤት ገንብታችሁ ይሆናል። ዳሩ ምን ያደርጋል ይህ ሁሉ እርግማን ይሆንባችኋል። ባዶነታችሁን ያሳበቅባችኋል። የደም ሀብት ነው። አላፊ አዱኛ ነው። ይህ ሁሉ ሆኖ አሁን የነጻነት ጎህ የቀደደ ይመስላል። ዕድሜ ለኦሮሞ ሕዝብ ትግል እናንተም ነጻ የምትወጡበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። አደራችሁን ካሁን በኋላ በኦሮሞ ሕዝብ ትግል ፊት እንዳትቆሙ። እናንተ ስላተዋረዳችሁት፣ ራሳችሁም አንሳችሁ ስላሳነሳችሁት፣ አልባሌ ሆናችሁ በአልባሌ ቡድን ስላስጠቃችሁት እንጂ የኦሮሞ ህዝብ ከኦነግ ጋር አልቆረበም። ኦነግ የኦሮሞን ህዝብ የልብ ትርታ ስላወቀ ጥያቄዎቹን ጥያቄው ስላደረገ ነው መንፈስ ሆኖ የቀጠለው።ኦህዴድ ነኝ ማለት የሚያሳፍራችሁ የሠራችሁት ነውር ስራ አፍ አውጥቶ ስለሚናገር ነው። ኦነግ መባል በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ያስብከር እንደሆን እንጂ አፍሳሮ አያውቅም። እናንተው የገደላችኋቸው አንድ የመንዲ አዛውንት ያሉትን ልንገገራችሁ። የናንተው ነፍሰ ገዳዮች ያዟቸውና “እርስዎ ምግብ እያመላለሱ ኦነግን ጫካ ውስጥ ይቀልባሉ ” አሏቸው። ቆፍጣናው አባትም “እውነት ነው ለአንበሶቹ ስንቅ አመላልሳለሁ። ውሻ ግን አልቀልብም። እስቲ ውሻ ሆነህ ለጌቶችህ እመንደር ውስጥ ከምታድነኝ አንበሳ ሁንና ጫካ ግባ እንደማልቀልብህ ታያለህ” አሏቸው። ግን ውሾቹ በሏቸው።

ኦነግ ኖረም አልኖረ የኦሮሞን የሀገር ባለቤትነት፣ የሥልጣን ባለቤትነት፣ ሰላምና ብልጽግና ለማስመለስ የተጋ ሁሉ ክብርና ሞገስ አለው። አሁን በመጨረሻ ሰዓትም ቢሆን ይህ ዕድል እንዳያመልጣችሁ። የፈሪ ሞት ሳይሆን የጀግና ሞት ሙቱ። ለዓመት በዓል ዋዜማ ዶር አብይ አህመድ አንድ ልብ የሚነካ ንግግር አድርጎ ነበር። “ሁላችንም እንሞታለን ሞት አይቀርምና”ነው ያለው ባልሳሳት። አዎን ሞት አይቀርም። ጄኔራል ታደሰ ብሩ ከናንተ የተሻለ ሀብት፣ ማዕረግ፣ ክብርና ሞገስ ነበራቸው። ከወገናቸው ክብር ግን አልበለጠባቸውም። ብዙዎቹ በእስር ቤት የሚማቅቁት፣ የሞቱት እና የተሰዱደት እንናንተ የምኖሩትን ኑሮ ቢፈልጉ ኖሮ በሩ ሰፊ ነበር። እስቲ አሁን ለሕሊና መኖር ጀምሩ። እናንተ ማገር ሆናችሁ ባትይዙት ግድግዳ ሆናችሁ ባትደግፉት እኮ እንኳን በላያችሁ ላይ ጥሬ አሩን ሊያራና ወያኔ ወይ ተጠራርጎ ከኦሮሚ ይወጣል ወይ በናንተ ተርም ቀጥ ብሎ ይኖራል። መንገዱ እኮ ቀላል ነው። እናንተ በፌዴራል ምክር ቤት 190 መቀመጫ አላችሁ። በኦሮሚያ ጉዳይ ላይ ያለ ፍርሃት ድምጻችሁን አውጥታችሁ ተከራከሩ። ኦሮሚያን የሚጎዳ ውሳኔ ሊተላለፍ ሲል በድምጻችሁ ውድቅ አድርጉት። የማይስማማችሁ አሠራር ሲኖር ከፌዴራል ሥርዓቱ ለመውጣት እንደምትገደዱ ለሕዝባችሁ በግልጽ ተናገሩ።

የኦሮሚያ ምክር ቤት በምትሉት ስብሰባ በክልላችሁ ጉዳይ ማንንም ሳታስፈቅዱ ውሳኔ ስጡ። ለወያኔ ይህ የኛ ጉዳይ ነው በሉት። ምን ሲሆን ነው የትሬው አፍሮ ጽዮን የናንተን የባህል ማዕከልና ጽ/ቤት የሚገነባው? ለዚያውም ከደረጃ በታች፤ ከውሉ ውጭ። ኦሮሚያ ዲዛይነርናኮንትራክተር የለውም? ለምንድነው የኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ድርጅት ስራ ፈቶ እያለ በኦሮሚያ ውስጥ የሚሠሩ የውሃ ልማት ሥራዎች ለትሬው ሳባ ኮንስትክራሽን የሚሰጡት? እስከ መቼ ነው የመከላከያ ጃኔራሎች ስብጥር 99 ከመቶ በትግሬ የሚያዘው? እስከ መቼ ነው የደህንነት መስሪያቤቱ በትግሬ የሚዘወረው? እስከ መቼ ነው ቁልፍ የፏይናንስ ተቋማቱና ትልልቅ ካፒታል አንመጭ ተቋማት ለምሳሌ የኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ ቴሌሙንኬሽን፣ ጉምሩክ፣ የኢትዬጵያ መንገዶች ባለሥልጣን ወዘተ የትግሬ የግል ንብረት የሚሆኑት? መቼ ነው ትልልቅ ካምኒዎች የአላሙድ የወርቅ ማምረቻ ጭምር ለኦሮሚያ ግብር የሚከፍሉት? ኦህዴዶች፤ ወይ መሆን ነው ወይ አለመሆን ነው ምርጫችሁ። የፊንፊኔ ጉዳይና የአፋን ኦሮሞ ጉዳይ ገና ጊዜ የማይሰጠው የቤት ሥራ ነው። የህዝባችንን መፈናቀልና ጥቃት ያስከተለው የድንበር ጉዳይ የምትተኙበት የቤት ሥራ አይደለም። አሁኑኑ እልባት ማግኘት አለበት 26 ዓትመ ሙሉ ስትተኙ ከርማችሁ አሁን ማጣፊያ ሊያጥራችሁ ነው። መቼም ታረጉታላሁ ብለን አይደለም። ትልቅ የበታችነት የሥነ ልቦና በሽታ አለባችሁና። ከሰማችሁ ስሙ ህዝባችንን አስታቁት እንጂ ትጥቁን አታስፈቱት። አዲስ አብባ ያለ ትግሬ ሳይርቀ በነፍስ ወከፍ እየታጠቀ ኦሮሞ በራሱ ገንዘብ የገዛውን ትጥቅ ለምንድነው የሚፈታው። ስሙማ በደርግ ጊዜም ቢሆን ትጥቁን እንዲፈታ የተገደደው የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ነው። ጁነዲ ሳዶ በሥልጣን ዘመኑ ከ200 ሽህ ህዝብ በላይ ትጥቅ በስማፈታት ታሪክ ይቅር የማይለው ስህተት ሠርቷል። ዛሬ ህዝባችን ለአብዲ ኢሌ ጥቃት የተጋለጠው ትጥቅ ስለሌለው ነው።
እኔ ልምከራችሁ ወያኔ ጠፍሮ የሚያስራችሁ አብዮታዊ ዲሞክራሲ፣ ዲሞክሲዊ ማዕከላዊትነና ግምገማ በሚባሉ የታወቁ ገመዶቹ ነው። በዚህ ጠልፎ ይጥላችኋል። ይህንን በቃን በሉት። እናንተ አትገመግሙንም በሏቸው።ዴሞራሲያዊ ማእከላዊነት የሚባለውን ሰውን እንደ ግዑዝ የፓርቲ ቁሳቁስ የሚቆጥረውን የሶሸሊስት አስተሳሰብ ከዛሬ ጀምሮ በቃን በሏቸው። በኢህአዲግ ማዕከላዊ ኮሚቴና በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ውክልናችሁ በምትወክሉት ህዝብ መጠን እንዲሆን ተከራሩና አስወስኑ። ይህን ለማድረግ ከወሰናችሁ ህዝባችሁ ከጎናችሁ አለ። ይህን ካላደረጋችሁ የተለመደ የተላላኪነት ሥራችሁን እየሠራችሁ ህዝባዊ ማዕበሉ ጠራርጎ ይወስዳችኋል። አሟሟታችሁም የውሻ ሞት ይሆናል። ፍጠኑ ጊዜ የላችሁም። ጨረስኩ። ልቦና ይስጣችሁ።