Dhimma Finfinnee Ilaalchise Barreeffama Itti Gaafatamaan Biiroo Dhimma Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obbo Addisuu Araggaa barreesse

Finfinneen dachee Oromooti. Handhuura Oromiyaa fi giddu galeessa Oromoo Maccaa fi Tuulamaati. Qe’ee Tufaa Munaa, Qajeelaa Dooyyoo, Abeebee Tufaa, Guddataa Araddoo, Jamoo Dabalee, Soraa Lomee, Galatee Asheetee, Axaalee Jaatanii fi Shubbuu Ejersaafaati.

Finfiinneen yeroo teessoo Mootii Minilik taatee tajaajiluu eegalte irraa kaasee hanga har’aattii qonnaan bultoota Oromoo nyaachaa, buqqisaa, aadaa, duudhaa fi eenyuummaa Oromummaa dhabamsiisaa sadarkaa amma irra jirtu irra akka geesse beekamaadha. Kuufaatii Dargii boodas chaartarii yeroo cehumsaa bara 1983-1987 (ALI) tumameen magaalaan Finfinnee akka naannoo of dandeesse tokkootti ክል 14 jedhamtee akka of bulchitu labsamee ture. Waggoota afuriif magaalaan Finfinnee naannoo taatee bulaa turte. Finfinneen yeroo akka naannoo of dandeesseetti bulaa turte labsii daangaa jettee bara 1986 seera baafatte. Labsii baafatte kanaanis daangaan ishee hanga Magaalota Buraayyuu, Laga Xaafoo Laga Daadhii, Sabbataa, Galaan fi kkf walakkaa isaaniitti akka bal’atu ummata Oromoo fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliin osoo hinmariyatin seera baafatte.

Bara 1987 heerri mootummaa FDRI tumame. Heerri mootummaa biyya keenyaa kun waa’ee magaalaa Finfinne dhimmootni gurguddoo sadii akka jijjiiraman ifatti tume. Inni tokkoffaan Finfinneen mirga naannoo ta’uu dhabdee sadarkaa bulchiinsa magaalaatti akka ijaaramtu tume. Dhimmi lammaffaan Walitti dhufeenyi Oromoo fi Finfinnee jaarraa tokkoo oliif addaan cite ture deebisee walitti hidhe. Yeroo cehumsaa Oromiyaa fi Finfinneen akka naannoo fi naannootti walitti dhufeenya qabaachaa turani. Heerri mootummaa kun tumamuu booda Finfinneen akka qaama Oromiyaa taatee fi Oromiyaanis mirga addaa Finefinneerra akka qabdu ifatti kaa’e. Dhimmi sadaffaan Finfinneen teessoo mootummaa federaalaa waan taatteef akkasumas mirga ofiin of bulchuu sabaa fi sablammoota magaalatti keessa jiraatan eeguuf jecha akka naannoolee mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu osoo hintaane mirga ofiin of bulchuu qofa akka qabaattu ifatti tume. Heerri Mootummaa FDRI walitti dhufeenya Oromoo fi Finfinnee gidduutti yeroo dheeraadhaaf addaan cite ture jijjiire. Finfinneen erga uuumatee kaaftee kan Oromoo waliin addan cittee turte akka qaama Oromoo taatu murteesse. Finfinneen kan Oromoo ta’uu mirkaneesse!

Heerri Mootummaa FDRI bara 1987 bahe Finfinneen Mirga ofiin of bulchuu malee mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu akka hinqabne, Dhimmi bulchiinsa magaalaa Finfinnee labsiidhaan akka bahu ibsuudhaan seerota duraan turan (labsii daangaa magaalattiin bara1986 baafatte dabalatee) diigee jira. Kanaafuu dhimmi daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee fi Godina Addaa gidduu jiru kan murtaa’u fedhii ummata Oromoo daangaarra jiraatuu, fedhii Mootuumaa Naannoo Oromiyaa fi Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetiin qofa akka ta’e ifatti beekamuu qaba. Kanaafuu, labsiin daangaa magaalaa Finfinnee fi Godina Addaa Oromiyaa Naannoo FInfinnee kan bara 1986 bahe ummata Oromoo fi MNO kan hin hirmaachisne waan ta’eef safartuu kamiiniyyuu fudhatama hin qabu.

Dhimmi daangaa Finfinnee fi Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee dhimma daangaa bulchiinsaa naannoo tokko keessatti geggeeffamu akka ta’es ifatti beekamuu qaba.Dhimmi daangaa Finfinnee heera mootummaa biyya keenyaa bara 1987 bahe bu’uura godhachuudhaan ummata fedhii fi faayidaa ummata oromoo karaa mirkaneessu qofaan hojiitti hiikamuu qaba. Dhimma daangaa Finfinnee karaa waaraatiin furuuf koreen nama 10 of keessaa qabu ijaarame qorannoo kan dhiheesse yoo ta’u MN Oromiyaa bu’aa qorannoo kanaa guutummaatti fudhatee akka hojiitti hiikamuuf socho’aa jira.

Dhimmi daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee waliin walqabatee jiru bu’uura heera mootummaa FDRI fi mirgaa fi faayidaa ummata Oromoo karaa kabachiisuun hiikuun akkuuma jiruttii ta’ee, dhimmi xiyyeeffannoo barbaadu kan biraa dhimma pilaanii magaalatiiti.
Pilaaniin Finfinnee kanaan dura bahaa turee hirmaannaa mootummaa Oromiyaa fi uummata Oromoo of keessaa hin qabu. Pilaanii Finfinnee keessaatti qophaa’aa ture aadaa duudhaa fi eenyumaa oromoo kan calaqqisiisu miti. Abbaa biyyummaa Oromoo kan agarsiisu miti. Erga heerri mootummaa FDRI bahee boodas dogogoroota yeroo adda addaa turan kallattii sirreessuuf kan akeeku miti. Dhalootni Oromoo itti aanu abbaa biyyummaa isaa akka hubatuu fi abbootiin isaa akkamitti akka jiraataa turan, aadaaa duudhaa fi seenaan Oromoo akkamitti entertain ta’a kan jedhu of keessaa hinqabu.

Pilaaniin qophaa’aa ture lafa qabachuuf qofa qophaa’aa ture jechuun ni danda’ama. Waa’ee ummataa Oromoo fi qonnaan bulaa buqqa’uu dantaa tokkollee hinqabu. Qonaann bulaa Oromoo Caffee isaa, Odaa isaa diigaa deemaa ture. Xurii summaa’aan magaalaa Finfinnee keessa bahee gara maasaa qonnaan bulaa dhaqu utuu miidhaa hinqaqabsiisin akka itti hogganamullee hinkaa’u. Kana waan taa’eef pilaaniin magaalaa Finfinneetti yeroo adda addaa qophaa’aa ture buqqa’uu Oromoorra yeroo mootii Minilk irraa kaasee akka sabaatti gahaa ture kan itti fufsiisaa turedha jechuun nidanda’ama.

Kaayyoon heera mootummaa FDRI bara 1987 tumamee mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu sabootaa mirkaneessuun boqonnaa qe’ee ofiirraa buqqa’anii godaanuu cufuuf ture. Oromoon mirga qe’eesaa keessa jiraachuu akka qabaatu gonfachiisuun, abbaan biyyuummaa Oromoo akka kabajamu labsee ture. Dhimmi hiree ofii ofiin murteeffachuu fi mirga abbaa biyyummaa kun bakka hundatti deebii argatee cufamee Finfinneettii utuu hincufamani hafe.

Dhimmi Finfinnee fedhii fi faayidaa Oromoo karaa calaqqisuu qofaan deemu akka qabu herri mootummaa keenya ifatti kaa’ee jira. Rakkoo gama mirga heera mootummaa irratti kaa’ame hojiitti hiikuu dadhabuudhaan walqabatee jiru furuuf qaama biraa kamitiyyuu quba qabuun hindanda’amu. Hundaa ol rakkoon kan hoggansa keenyati. Rakkinichi mirga heerri mootummaa nugonfachiise bilchinaa fi karaa tarsiimawaa ta’een sirnaan oggannee hojiitti hiikuu dadhabuurraa madda. Kanaafuu gama kanaan dhimmota sirreeffachuu qabnu hedduutu jira.

Gama kanaan dhimmi sirraa’uu qabuinni tokkffaan Finfinne akka naannoo of dandeesse tokkootti ilaaluudha. Ilaalchi kun dogoggora waan ta’eef sirraa’uu qaba. Finfinneen qaama Oromiyaati. Mirgi hiree ofii ofiin murteeffachuu Finfinnee daangaa seeraa Oromiyaa keessatti akka ilaalamuu beekuun murteessadha. Dhimmi lammaffaan sirraa’uu qabu akka sabaatti Finfinnee keessa gallee jiraachuu, hojjechuu fi daldaluu soodaachuudha. Ilaalchi Finfinnee keessaa baqachuu, Finfinnee keesatti hoojatanii argachuu sodaachuu jijjiiramuu qaba. Sadaffaa Aadaa fi duudhaa Oromoo dagaagsuuf namni biraa akka nuuf hojjetu barbaadna. Ilaalchi akkasii dogogoradha. Eenyuummmaan Oromoo akka hundee gadi fageeffatu godhuun dirqama hunda keenyaati. Yeroo ammaa kana jiraattota magaalaa Finfinnee keessaa %30 Oromoota akka ta’an ragaaleen ni mul’isu. Ta’us maagaalicha keessatti dhimma sabboonummaa Oromoo irratti waan hinhojjetamneef magaalatii keessa Oromon waan keessa jiraatuyyuu hinfakkaatu. Magaalattii keessatti sabboonummaan Oromoo sadarkaa dhabamuu irra gahee jira. Oromoon gahee abbaa biyyummaasaa akka mirkaneessu sabboonummaa dagaagsuun murteessdha.

Dhimmi sadaffaan caasaan Dh.D.U.O sadarkaa magaalaa irraa kaasee hanga gadiitti hoggansa magaalaa Finfinnee keessa jiru miira abbaa biyyummaa cimaadhaan Oromummaa Finfinnee keessatti cabe iddootti deebisuuf sadarkaa barbaadamutti qabsaa’uu dadhabuu dha. .Hoggansi sadarkaadhaan jiru kuni miira abbaa biyyumaatiin hoggansa tarsiimawaa fi gahumsa qabu kennuudhaan fayyadamummaa ummata keenyaa mirkaneesuun walqabatee hanqinootni mul’atan gara fuula duraatto sirraa’uu qabu.

Dhimmi afraffaan caasaa Godina Addaa waliin kan walqabatudha. Godinni Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfiinee walitti hidhamiinsa diinagdee fi hawaasummaa ummatni Oromoo magaalaa Finfinnee waliin qabdu cimsuuf Oromummaa Finfinnee keessatti cabee ture bakkatti deebisuuf sochii godhamu akka tumsu yaadameeti hundaa’e. Ta’us rakkoo gahumsa hoggansaa fi rakkina walxaxaa kiraa sassaabdummaa lafaa irraa kan ka’e GAONF ergama walitti hidhamiinsa Oromoo fi magaalaa Finfinnee cimsuuf isaaf kennamee sadarkaa barbaadametti raawwachauu hindandeenye. Turtii hanga ammaatti GAONF fi Finfinnee gidduu daangaa bulchiinsaa kaawwachuu dadhabuun, ijaarsa addaa adda bulchiinsa magaalaa Finfinnettin daangaa GAONF keessatti raawwatamu callisanii ilaaluun, hanqinoota gama kanaan jiranis ifatti baasanii dubbachuu dadhabuun gara fuula duraatti dhimmoota sirraa’uu qabanidha.

Advertisements

Oromiyaa:Naannoo Magaalaa Guddaa Hinqabne

Kan Barreesse : Abdii Maty

Magaalaa guddaan biyya tokkoofis ta’e naannoo tokkoof guddina siyaas dinagdee, afaan fi hawwaasummaa sabaa guddisuuf barbaachisaadha. Itiyoophiyaa keessatti bara 1991 booda sabaaf sablammiin biyyattii mirga ofiin of bulchuu erga argataniin booda naannoo isaaniitti magaalaa giddu gala siyaasaa fi hawwaas-diinagdee isaanii calaqisiiftu filatanii guddinni qabatamaan hedduunis magaalota isaanii irratti muul’achuun isaa ragaa qabatamaadha.

Uumama magaalotaatiif; giddu galli daldalaa, iddoo waaqeffanna, walitti hidhamiinsa qomoo, seenaan hawwaasni naannicha waliin qabu fi filannoo mootummaa ykn bulchiinsa naannichaa sababa ta’uu danda’u. Gama biroon itti dhiyeenyi bu’uuralee jireenyaaf barbaachisanii kanneen akka bishaanii, geejiba, hala teessuma lafaa fi haalli qilleensaas daran murteessadha.

Naannoleen salgan biyya keenyatti argaman hundi magaala mataa isaanii erga bu’uureffataniin booda guddina qabatamaa hedduu akka argisiisan akkasumas guyya guyyaatti argisiisa akka jiran namni carraa argatee baroota adda addaa keessatti daawwate bal’inaan ibsuu danda’a. Naannoleen magaalaa mataa isaanii qabaachuun siyaasa, diinagdee, hawwaasummaafi dhiyeessi bu’uraalee jireenya barbaachisoo akka argataniif daran isan gargaareera.

Naannoolee biyya keenya keessatti argaman maraa keessa naannoon magaalaa guddaa hin qabne naannoo Oromiyaati yoo jenne soba miti. Magaalota hundaa naannolee adda addaa keessatti afaan hojiifi afaan bal’inaan dubbatamu afaan uummata naannichaati. Hanga ammaatti namni kallattiidhaan dhugaadhumatti magaalaan Oromoodhaaf handhuura taate kami jedhee gaafate yookaan gaaffii kana kallattiii hundee gadi fagoo qabuun kaase waan jiru natti hin fakkaatu. Namootni hedduun magaalaan guddittiin Oromiyaa Finfinnee dha jechuu danda’u. Haa ta’u malee, dhugumatti Finfinneen maqaaf yoo ta’e malee magaalaa guddittii Oromiyaati?

Finfinnee mitii magaalotumti xixiqqoon Oromiyaa keessatti argaman dhibbantaa 80 ol eenyummaa Oromummaa hin calaqisiisan. Magaalotni hedduun Oromiyaa keessatti argaman Nagallee, Asallaa, Jimmaa, Adaamaa, Shashamannee, Mattuu, Harar, Dirre Dhawaa, Naqamte, Bedellee, Adaabbaa, Roobe fi kkf’n afaan isaan ittiin waliif galan afaan Amaarati.

Hundeeffama ishee irraa kaaftee fedhi uummata Oromootiin Finfinneen akka hin hundeeffamne saba Oromootiif ifa galaadha. Magaalaan Finfinnee fedhii uummata naannichaa ykn abba biyyichaa giddu gala godhachuun hundeeffamuu dhabuun’ eenyumaa isheen har’a calaqisiiftuu; afaan, seenaa, faca’iinsa hawwaasa( demography) akkasumas amantii isheen hordoftu akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Finfinneen, Oromiyaa keessatti argamtus ulaagaa fi amala magaalaa gudditti Oromiyaa ishee gochuu danda’u tokko illee hin qabdu; akka qabaatuufis hojiin hojjetame tokko illee hin jiru.

Giddu gala siyaas-diinagdee fi hawwaasummaa dhabuun uummata keenya kallatti hedduun akka inni midhaa jiru meeqan keenyatu quba qaba laata? Sabni bal’aan kun magaala bakka isa bu’uuf isa calaqisiisu dhabuun kallattii hedduun rakkina qabatamaa hedduu kaasuu dandeenya.

1. Abbootiin qabeenyaa Oromoo waliin ta’uun hojii aksiyoonii babl’aa uumuu akka hin dandeenye sababa ta’eera
2. Oromootni godinaalee Oromiyaa addaa addaa keessa jiraatan wal irraa fagaatanii akka hafan sababa ta’eera.
3. Adda addummaan ilaalchaa xixiqqaan jiru waltajji tokkummaan walitti dhufanii mari’atan dhibuu isaa irraa kan ka’e yeroo dheeraaf osoo hin hiikamin akka jiraatan sababa ta’eera.
4. Afaan Oromoo sadarkaa guddinaa barbaachisu irra akka hin geenye gufuu ta’eera. Kana jechuun afaan Oromoo har’a ifajjii fi wareegama hedduun guddachaa jiru osoo naannoo bal’inaan uummatni Oromoo godina hundaa irraa walitti dhufe keessa jiraatu argate xinqooqaa isaafis ta’e maxxansaalee adda addaa kannneen akka gaazexaa, asoosama fi al-asoosamni barreefaman bali’innaan dubbifamuu danda’u barreesitootafis gabaa bal’aa ta’uudhan hamilee barreessuu isaani kakkaasuuf gumaacha ol-aanaa taphachuu danda’a ture.
5. Sochii fincila diddaa garbummaa uummatichi godhu deggeruun dhibbaa siyaas-diinagdee jabaa mootummaa irraan ga’uun akka hin danda’amne taasisee jira. Kunneen fakkeenyaaf  kanneen caqafamaniidha.

Rakkoowwaan kana irratti hunda’uun uummatni, beektotni, miidiyaaleen addaa adda ilmaan sabichaatiin hundeefamanii fi jarmiyaaleen siyaasaa Oromoo marti rakkoo kana hatattamaan waltajjii mariitti fiduudhaan uummmatni kun bifa inni ittiin giddu gala siyaas diinagdee akkasumas hawwaasummaa jabaataa qabaachuu danda’u irratti kallatti dhawachuun daran barbaachisaadha jedheen amana. Kanumaan walqabsiisee yaadota armaan gadii akka ka’umsaatti kaasuun fedha:
1. Daran barbaachisummaa magaalaa guddaa hubachuun uummatni keenya kallattiii hundaan haala itti magaalota gurguddoo naannoo keenya keessatti argaman Finfinnee dabalate dhunfachuu dandeenyu irratti qorannoo, marii fi toftaa adda adda gad fageenyaan dhiyeessuun barbaachisaadha.
2. Mootummaa naannoo fi biyya bulchaa jiru irraatti dhibbaa jabaa gochuun gaaffi fininsuu.
3. Dhimmi kun kallatti danda’ame hundaan qalbii uummata Oromoo hundaa bira akka ga’uuf midiyaalee argaman hundaatti fayyadamuun barreessu, dubbachuu fi dhadheessu
4. Fincila Xumura Garbummaa (FXG) godhamaa jiru keessatti akka gaaffi ijoo tokkotti qabatamee irratti hojjetamuun kanneen fala ta’u jedhee amanuudha.

Uummanni Oromoo kan isa saame, lafasaarraa kan is buqqise fi mirga isaa kan sarbe sirriitti beeka: Obbo Abbaay Tsahaayyee

Abbaay Tsehaayyee

Sadarkaa ministeeraatti goorsaa Imaamata ootummaa muummicha ministeera Itoophiyaa fi hogganaa olaanaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay (TPLF) keessaa tokko kan ta’an Obbo Abbaay Tsahaayyeen  Maastar Pilaanii Finfinnee wajjin walqabatee mormii Oromiyaa keessatti mootummaa biyya bulchaa jiru irratti ka’ef hooggantoota Dhaabbata Dimookiraatawaa Uummata Oromoo itti gaafatamu jedhaniiru.

Gaaffiif deebii  Daani’eel Biraanee (gaazexeessaa fi abbaa weebsaayitii Horn Affairs) ka ta’e wajjin godhaniin, Obbo Abbaay, ” Maastar pilaaniin uummata Oromoo fayyaduuf kan hojjetame dha, garuu namoonni bulchinsa Godina Addaa Naannawaa Finfinnee keessa hojjetan hojiin malaanmaltummaa isaan hojjechaa turan akka saaxila hinbaaneef karooricha dura dhaabbataniiruu” jedhani.  “Karoorichi guutummaa guututti Bulchinsi Mootummaa Oromiyaa itti amanee bulchinsa magaala Finfinnee wajjin kan qopheesse dha malee qaamni biraan qopheesse kan itti kenne miti”jedhaniiru. “Maastar pilaanicha Addi Bilisa Baasaa Tigraay hinqopheesine. Addi Bilisa Baasa Uummata Tigraay Finfinnee hinbulchu; mootummaa Feedaraalaas hinbulchu. Kan inni bulchu mootummaa naannoo Tigraay qofadha” jedhaniiru. Uummanni Oromoos ta’ee uummanni Itoophiyaa kan beeku, mootummaa Itoophiyaa gootummaa guutuutti kan hoogganu Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraaytiin ta’uu isaati. Obbo Tsaahaayyeen garuu kan hunda ni haalani.

Kana malees, Obba Abbaay, “Oromoon kan isa saame, kan lafarraa isa buqqise fi kan rakkoo irraan ga’aa ture eenyu akka ta’e sirriitti beekaa” jedhani. Dubbii isaanii kanarra akka hubachuun dandaa’amutti  uummata Oromoo kan miidhe fi mirga isaa kan sarbaa jiru Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay osoo hintaane Dhaabbata Dimookiraatawaa Uummata Oromooti (DHDU) dha. “Nuti keessaa hinqabnuu;nu miti kan isin miidhe; kan isin miidhe dhaaba isiniif dhaabadhaanjira jedhudhaa”. Dhugaan jiru garuu, kan uummata Oromoo waggoota digdam shanan darbaniif DHDU fayyadamuun uummata Oromoo lafasaarra kan buqqisan, kan isa saaman, mirga isaa kan sarban, kan isa hidhan fi isa ajjeesaa kan turan dhaaba Tigree Obbo Abbaay Tsahaayyeefaa hooggananidha.

Obbo Abbaay miseensota DHADUO yakkanii mana hidhaatti naquu kan barbaadan fakkaata. Miseesoonni DHADUO sadarkaa giddu galeessaa fi gaad aanaarra jiran Maastar Pilaanii Misooma Qindaawa Magaala Finfinnee fi Godina Addaa Oromiyaa mormanii turani. Kun immoo Obbo Abbaay Tsahaayyeeffaa baay’ee arseera. Kan irraan kan ka’e mormiin Oromiyaa keessatti kan ka’e DHADUOn hojii hojjechuu qabu sirriitti waan hinhojjenneefi amantaa jedhu qabu.

Mormiin Maastar Pilaanii  ji’a lama dura jalqabe ammallee itti fufee jira. Humnoonni wayyaanees, Oromoota 140 ol ajjeessani; dhibba hedduutti lakkaa’aaman qaama hirri’asani kuma shanii ol mana hidhaatti naqaniiru. Kana booda egaa DHADUOn maastar pilaanii guutummaa guutuutti haqameera jedhee kan beeksise. Garuu, DHADUOn dhimmaa maastar pilaanii irratti murteessuuf aangoo hinqabu. Wanti DHADUOn jedhu uummata Oromoo biratti fudhatama hinqabu. DHADUOn hafeera hajjetu malee, Obbo Abbaay Tsahaayyeefaa dhimma kana dhiisuuf qophiirra kan jiran hinfakkaatan.

Walumaa galatti Obbo Abbaayfaa quba isaanii gara DHADUOtti qabaa jiru. Kanaaf, warri DHADUO waanta isaanitti dhufuuf  jiru kanaaf ammuumaa ofqopheessuun irraa eegama.

Haasa’aa Obbo Abbaay Tsahaayyee gaazexeessaa Daani’eel Biraanee wajjin Amaarriffaan  godhe liinkii itti aanu cuqaasuun ilaalaa~Abay Tsehay’s Interview With Daniel Birhane

Gaaffiin Baratootaa, Gaaffii Uummata Oromooti!

Barattoonni Oromoo sadarkaa tokkoffaatii haga yunvarsiitiitti jiran Maastar Pilaanii Finfinnee mormuudhaan Oromiyaa bakka gara garaa keessatti hiriira nagaa baha jiru.

Hiriira mormii kanarratti barattoonni reebaman, hidhaman akkasumas ajjeefaman akka jiran gabaafamaa jira. Yeroo barattoonni Oromoo mirga saba isaanii kabachiisuuf karaatti bahan, uummaanni balaa’aan callisee taa’ee ilaaluu hinqabu. Qotee bulaan, barsiisaan, hojjetoonni mootummaa, daldalaan, paartileen mormitootaa baratoota bira dhaabbachuun ni barbaachisa.

Barattoonni Oromoo waggaa waggaatti gaaffi uummata Oromoo deebii argachuu hindandeenye qabatnii mormi nikaasu, achi ni reebamu, ni hidhamu, ni ajjeefamu akkasumas barumsa isaaniirraa ni ariyatamu. Mormii barattootaan qofa gaaffiin uummata Oromoo deebii hinargatu. Kan ta’uu qabu, Oromoon hundi gurmaa’ee kaayyoo tokkoon mirgasaa kabajisachuuf ka’uu qaba.

Yeroo barattoonni Oromoo harka duwaa, loltoota mootummaa meesha waraanaa hidhataniin waliin walaa’aansoo walqaban taa’ani ilaaluun gaaffiin barattootaa gaafii keenya miti jechuu fakkaata. Mootummaan kunis kan nutuffate kanaafi…osoo uummaanni Oromoo hundi bakka jirutti mootummaa kanaan falmee, silaa yoona kana abbaa mirgaas abbaa biyyaas taanee turre. #Oromoprotests

Baratooni Oromoo Magaaloota Oromiyaa Adda Addaa keessatti Maastar Pilaanii Fifinnee Mormaa jiru

Torbe kana keessa baratoonni Oromoo sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa  magaalota Oromiyaa, Amboo, Gincii fi Mandii keessatti Maaster Pilaanii Finfinnee, hojiirra oolchuu mootummaan Itoophiyaa  ADWUItiin durfamu akka dhaabu hiriira nagaa bahuudhan gaafachaa jiru. Mormiin kun gara magaaloota Oromiyaa kaanattis akka babala’achuu danda’u ni eegama. Magaalonni Oromiyaa baratoonni mormi itti kaasan poolisii Oromiyaa fi Poolisii Federaalaatiin marsamanii eegamaa jiru. Haga yoonaa, mormii  godhameerratti miidhaan lubbuu namaarra ga’e jiraachuu baatus, baratooni hedduun humna mootummaatiin qabamanii akka hidhaman gabaafameera.

Kanaan duras (bara 2014), baratooni Oromoo yunvarsiitii adda adda keessa barachaa turan Maastar Pilaanii Finfinnee kana mormuun hiriira nagaa bahun isaanii ni yaadatama. Haata’u malee, baratoonni kun humnoota mootummaatiin haleelamani; baratoonni dhibba tokkoo ol ta’an yeroo ajjeefaman, baratoonni hedduun reebamanii balaa cimaaf saaxila bahaniiru; kaan immoo mana hiidhaatti naqamaniiru. Kanneen mana barumsaa irraa ariiyamanis hedduu dha.

Maastar Pilaaniin Finfinnee, gandootaa baadiyaa 200 ol fi magaaloota 36 Godina Addaa Oromiyaa Naannaawwaa Finfinnee keessa jiran gara Finfinneetti makuuf  karoora bahe dha.  Haata’u malee, Oromoota biratti Maastar Pilaaniin kun fudhata hin argannee. Sababni isaas, lafa Oromoo bulchinsa maagaala Finfinne jala galchuudhaan Oromonni lafa isaanii maqaa invastmantiitiin akka dhaban gochuudha. Qotee bultoota Oromoof qarshii xiqqoo laachuudhaan lafa isaanii uummaatoota bira (warra kaabaa) fidanii lafa Oromoorra qubachiisuuf  yaalii godhamaa jiru waan ta’eefi.  Oromoon lafti isaa irraa fudhatamee jennaan, jiruuf jireenyi isaa ni jeeqama; afaaniifi aadaan isaa ni bada ;akkasumas daangaan Oromiyaa cabe bulchinsa Finfinneef kennama. Walumaa galatti, Oromoon abbaa biyyumaa isaa nisarbama jechudha.

Mormiin guddaan uummata Oromoorra isa mudatus, mootummaan ADWUI karooricha hojiirra oolchuuf halkanii guyyaa hojjechaa jira. Gaaffi uummataa kabajuu hindandeenye. Mootummaan kun karooricha hojiirra oolchuu hindhaabu taanaan uummanni Oromoo mirga isaa falmachuuf yeroo kamiyyuu caalaa qophaa’aadha. Baratoonni Oromoos, hiiriira mormi gochaa kan jiraniifi kanumaafi. Hamma gaafffiin Oromoo deebii argatutti, mormii fi fincilla itti fufa.

Finfinnee Belongs to the Oromo & It always will be!

By: Milkissa Ch.

Finfinnee is the true and authentic name of the capital of the Abyssinians colonial state that has been illegally changed by the habasha occupiers. The introduction of the name of Addis Ababa is part of the Oromo genocide that has been undertaken by the Amhara Tigrean Abyssinian occupying forces.

In his book entitled ‘Medelot’, Lidetu, the chairman of the Ethiopian Democratic Party (EDP) attempts to explain why a considerable number of Oromos and the political parties that represent them use the name Finfinnee to call Addis Ababa, the capital of Ethiopia. He argues that there is a political motive that drives the Oromos to call Addis Ababa as Finfinnee. He says the Oromos use Finfinnee to call the capital deliberately to show that the city belongs to them. He argues that this kind of feeling among the Oromos is becoming a threat now to the habashas who are investing in Finfinnee. Therefore, he concludes asking the government of Ethiopia to make laws that urge the people, in particular, the Oromos to call the capital city only by one name-Addis Ababa, not Finfinnee.

Again Lidetu somewhere in this book argues that Finfinnee was the name given to the hot spring area (Filwuha), and therefore, it cannot be the name of the capital city which the Habashas call Addis Ababa. One of his reasons for not using the name Finfinnee to call the capital is that the name, that was once used to call a small village, cannot be the name of a city as big as the Abyssinians capital.

My question, however, is, if Finfinnee cannot be the name of the capital city, then how come Addis Ababa be the name of the city? Is it because Etege Tayitu coined that name? Is it because the name is in Amharic or what? Here the point is Etege Tayitu first gave the name Addis Ababa to the place called by the Oromos as Finfinnee. Then that village expanded and got its present appearance. Thus, as the habashas call the city that grew out of that small village Addis Ababa, the Oromos also have the right to call this city as Finfinnee. The habasha elites such as Lidetu have the desire to cleanse the Oromos out of the city, that Oromos always consider the heart of their country, Oromiyaa. Indeed, the habashas have invested in Finfinnee, but it should be noted that it was/is at the expense of hundred thousands of Oromos who were displaced as the city expanded.

I always wonder why the Habasha elites think they can always cheat the Oromos. Indeed, the habasha elites have deceived the Oromos for many years but now that has gone forever. The Oromos have got wiser than the habashas have ever thought. The Oromos have said goodbye to the habashas domination. Thanks to our beloved sons and daughter who gave us their souls to make us free from hundred years’ domination. We preserve the rights that we have won, and at the same time fight for the rest.

Before he started expanding southwards to the oromoland, Minlik made his seat at Ankober, north Shewa. As he succeeded conquering the oromoland, he moved his seat to Entoto (a hill located to the north of Finfinnee).He started ruling over the Ethiopian Empire from his new seat at Entoto.

However, in 1876, he moved his capital to Finfinnee which his wife changed its name to Addis Ababa. Minlik’s wife Etege Tayitu Butul was responsible for the founding of Addis Ababa as the capital of the Ethiopian Empire and she is often referred to as the founder of Addis Ababa. Tayitu used to travel to Finfinnee hot spring for bathing. She was impressed by the beauty of the hot spring scene and named it Addis Ababa (new flower).Then she convinced her husband to move their capital from Entoto to Finfinnee which she named Addis Ababa. They left Entoto and built their palace at caffee Tuma (now Sidist kilo).

The first palace built by Minlik in Finfinnee was changed into university by Emperor Haile Silassie in 1950.The university was named Haile Silassie First University College (the first university in Ethiopia). This university is now known as Addis Ababa University.

Before the habashas arrived, Finfinnee was inhabited by the Gulale, Galan, Abichu and Eka Oromos. The Oromos in Finfinnee used to grow crops such as xaafii (now stable food in Ethiopia), wheat, barely, peas and beans. They also raised cattle. They used to take their cattle for water to hora Finfinnee. Finfinnee got this name from the hot spring (hora) that naturally comes out from underground. Finfinnee means fountain. The Oromos use the name Finfinnee to call the capital city of the Ethiopian Empire which the Habashas call Addis Ababa.

After they arrived, the Habashas started expanding their new capital at the expense of thousands of Oromos who lived on Finfinnee. The Oromos were pushed to the corner leaving the land they inhabited for centuries by the habasha settlers. The Habashas denied the right the Oromo people have over Finfinnee. The Oromos were made to supply milk, butter, meat, honey, eggs and cereal crops such as xaafii, barely, wheat and oats to the habashas settled in Finfinnee.
As the town expanded, the Oromos were displaced and pushed to the corner. They lost their beautiful homeland to the habasha settlers. This trend has continued todate.Finfinnee is growing fast putting pressures on the Oromo farmers who live surrounding it. The land the Oromos have been farming is recently robbed by the habashas to build residential houses and factories. The Oromo farmers who are dislocated from their land are not getting enough compensation either in form of land or cash. This situation is affecting the lives of the family of Oromo farmers. These farmers have no choice but to move into the city that displaced them, to be a carrier or beggar.

The Habeshas are not happy about Oromo’s right over Finfinnee as the capital of Oromiyaa. They want Finfinnee only to be the capital of their old empire which the Oromos are always resisting. The Habashas do not want to hear their Addis Ababa called Finfinnee. The Habesha elites are calling upon the government to make laws to punish those Oromos who use Finfinnee to call Addis Ababa. They are looking for something that is infeasible. No government can stop the Oromos not to call their capital by the name Finfinnee.

The seat of the government of Oromiyaa is based in Finfinnee. The government of Oromiyaa officially calls Addis Ababa by the name Finfinnee. The Oromo people in every corner call the capital by the name Finfinnee. For the Oromos Finfinnee is Finfinnee, nothing else. The habasha elites should know that and recognize Oromos right to call the center of their land by this name.

One thing that shocked the Oromo people a decade ago was the decision made by OPDO, the party that is now ruling Oromiyaa, to move the seat of the government of Oromiyaa to Adaamaa. In 2004, the OPDO leaders ordered the Oromiyaa bureaus to move to Adama. The OPDO leaders reached this decision without discussing with the Oromo people whom they were ruling. Consequently, the Oromos severely opposed OPDO’s action. Oromo students bitterly opposed the action and took to the street asking OPDO leaders to keep the seat of Oromiyaa in Finfinnee.

The Oromos living in and around Finfinnee supported the students and participated in the demonstrations. However, the innocent Oromo students and elders were welcomed by bullets by the government police. The Oromo elders were beaten up brutally and taken to prisons. The Oromo students were dismissed from schools particularly from Addis Ababa University for good and some of them were imprisoned. Mecha-Tulama Oromo Self Help Association was also closed down for opposing OPDO’s action. Many members of the self help association including the president, Dirribi Damuse, were imprisoned. The decision made by OPDO to move the seat of the government of Oromiyaa from Finfinnee to Adama encountered strong opposition from Oromos all over the world. The OPDO leaders did not listen to the outcry of the Oromo people. They, instead, insisted on giving explanation why they moved to Adama. They said their decision was right and they had no regret for their decision.

However, one important event took place in 2005 that forced OPDO leaders change their mind-the third national election. The 2005 election was historical in the sense that the opposition parties particularly CUD or Kinjit (a political party composed of habasha elites) surprised EPRDF by winning all the 23 seats in Addis Ababa.CUD also won in major cities across the country. Other opposition parties representing the Oromos, the Oromo People’s Congress (OPC), DR. Merara’s party and The Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM), Bulcha Demeksa’s party won considerable seats in Oromiyaa. The ruling party, EPRDF, suffered in most parts of the country. Though EPRDF leaders admitted their defeat in the capital to the opposition parties, they declared themselves the winner of the 2005 election and formed government to rule Ethiopia for the coming five years.

The rigging of the election result by the incumbent party disappointed the voters and they took to the street to challenge the government. However, the government soldiers shot down about 300 protesters in cold blood. This action moved university students to demonstrate and condemn the murder committed by the soldiers.

Likewise, in Oromiyaa students took to the street opposing OPDO and supporting the opposition parties, OPC and OFDM. Consequently, many people were killed and others were jailed. Many voters in Oromiyaa gave their vote to OPC, OFDM and CUD in 2005 election and OPDO suffered unusual defeat in Oromiyaa.

The opposition from the people could not stop EPRDF from ruling the country. The defeat OPDO suffered at the hands the Oromo people proved again that OPDO is not a genuine political organization that defend Oromo’s right and freedom. It also sent a signal to OPDO to think again about the decisions they made regarding Finfinnee.

The OPDO leaders though late realized that one of the reasons that made the Oromos vote the opposition parties such as Kinjit was the decision that they made to move the seat of the Government of Oromiyaa to Adama. In order to reconcile with Oromos, OPDO leaders shamefully decided to return the seat of the Government of Oromiyaa to Finfinnee. The other reason for OPDO to return the seat of the government of Oromiyaa to Finfinnee was the victory of Kinjit in Addis Ababa. They thought if Kinjit administered the City Government of Addis Ababa, the OPDO leaders themselves would lose their advantage in Finfinnee. It would also enforce the hatred the Oromos have to OPDO and leave them in terrible situation.

Currently, the EPRDF government has come up with a Master Plan for Integrated Development to expand Finfinnee/Addis Abeba into 17 Woredas and 36 towns in Oromiya. This plan purposely aims to evict more than four million Oromo farmers from their land and leave them in extreme poverty. The TPLF led government is very eager to give the Oromo land to other ethnic groups in the name of investment thereby destroying Oromo language, culture and values. In May 2014, Oromo students from different universities protested aginst the master plan, but they were shot dead in cold blood by the government army. During the protest, more than 100 Oromo students were killed.

The Habeshas are always working to cleanse the Oromos from Finfinnee/Addis Abeba and its surroundings, but the Oromos are always resisting them. Oromo youths are determined more than ever before to give up their lives for the causes of their people. The Habeshas must stop thier ambition to grab the Oromo land and get rich while the Oromos, the Owner of the land, are starving to death.