Guddina Afaan Oromootiif Gaheen Miidiyaa Guddaadha!

Madda Walaabuu OMN TV OBS TV TV Oromiyaa Radio Bilisummaa SBO

Afaan Oromoo baroota hedduudhaaf afaan miidiyaa osoo hinta’iin tureera. ‘Afaan Oromoo raadiyooAfaan Oromoo raadiyoocabsa’ jedhamees warra nafxeenyootaatiin itti qoosamas tureera. Amma garuu qabsoo fi aarsaa goototni Oromoo kaffalaniin, Afaan Oromoo afaan hojii, afaan barumsa, afaan miidiyaa, afaan saayinsii fi teknoolojii ta’uu danda’eera.
Yeroo amma kanatti, hacuuccaa fi dhiibbaan adda addaa itti bayyatus haala daran nama gammachiisuun Afaan keenya guddachaa jira.

Hogbarruuleen hedduun Afaan Oromootiin barreeffamanii gabaa irra oolaa jiru. Miidiyaaleen Afaan Oromootiin tamsaasan suuta suuta mula’achaas jiru. Dhaabilleen Raadiyoo Afaan Oromootiin tamsaasan hedduu dha. Akkasumas dhaabbileen Televiziiyoonaas, tattaaffi ijoolleen Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa gochaa jiraaniin, mula’achuu jalqabaniiru. TV Oromiyaa, OBS TV, Oromia Media Network fi Oromo TVn dhaabbilee televiziyona guddina fi dagaagina Afaan Oromootiif bu’aa guddaa buusa jiranidha.
Dhaabbileen kunniin aadaa, seenaa fi dudhaa keenya nubarsiisu, nu bashanasiisu, Oromoota kaabaa-kibbaa, bahaa- dhihaa walbarsiisu, rakkinnia uummata Oromoorra gahaa jiru fi qabsoon Oromoo maal irra akka jiruu nutti agarsiisu. Garuu, uummata Oromoo miliyoona afurtamatti shalagamuuf kunneen ammas gahaa miti. Gaazeexaa hedduu, raadiyoo hedduu, televizziyoona hedduu nabarbaachisa.

Kan harkaa qabnu jabeessinee qabachaa, dabalataaf immoo hojjechuu fi qabsaa’uun nurraatii eegama. Kanneen miidiyaa Afaan Oromootiin hojjettu dhaabuuf qabsooftan fi aarsaa kafaltan hundi galata guddaa nurraa qabdu!!

Advertisements
Featured

Irreechaa: Color & Treasure of Oromo

Thank you so much Amensisa Ifa for the wonderful job you have done to promote Irreechaa. This documentry is the first of its kind that I have seen that attempts to bring Irreecha, The Thanks Giving Day, celeberated every year by millions of Oromos at Hora Arsedi in Bishoftu to the attention of the world.

Very little attention has been given to this colourful celeberation that we find nowhere in the world but Oromia. The media in the country that claim to be the voice of diversity (EBC, for example) have purposely ignored Irreecha though it deserves a live coverage, promotion and apprecaition. TV Oromiya, which is owned and operated by Oromia Regional state has done less than what is expected from it in promoting Irreechaa. This year what OBS TV did was very encouraging as its journalists followed the whole event and helped us see it at our homes.

Here comes, your documentry which I really liked watching because it is produced in such a way that it gives the picture of Irreecha to those who don’t know about it. We need to do a lot of promotion work as Irreecha has been nominated by UNESCO to be inscribed as the world intangible cultural heritage along with the Gada system. As an Oromo, I am very much proud of you, my brother, as you have set an example to all of us and we have learnt a lot from you.I hope that you will keep on doing what you are doing now. We will be on your side as this is not only your responsiblity; it is also our responsiblity to promote our culture, develop our language and rewrite our history. VIVA Amensisa Ifa!!RESPECT YOU!https: